Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

През учебната 2023/2024 година, 25. ОУ „Д-р Петър Берон“ участва в проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ Линк към МОН : https://www.mon.bg/bg/100925 Проектът се…

Проект BG05M2ОP001 2.012 0001 „Образование за утрешния ден “ - 2023/2024 учебна година

През учебната 2023/2024 г. 25. ОУ "Д-р Петър Берон" е одобрено да участва в проект BG05M2ОP001 2.012 0001 „Образование за утрешния ден" Основната цел на проекта е въвеждането и поддържането в национален мащаб и…

BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“ по Програма „Образование“ 2021 – 2027

- Основна цел: Насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на учениците за трайното им приобщаване в…

Проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

През учебната 2022/2023 година, 25. ОУ „Д-р Петър Берон“ продължава участието си в проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014…

Подкрепа за приобщаващо образование

През учебната 2021/2022 година, 25. ОУ „Д-р Петър Берон“ участва в проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.…

Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти

През учебната 2020/2021 година, 25. ОУ "Д-р Петър Берон“ участва в проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма "Наука и…

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

През учебната 2021/2022 година, 25. ОУ „Д-р Петър Берон“ участва в проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ Линк към МОН : https://www.mon.bg/bg/100925 Проектът е на…

Образование за утрешния ден

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни…

Вдъхновяема енергия

25. ОУ "Д-р Петър Берон" е едно от 10-те училища, което участва в пилотен проект на Столична община „Вдъхновяема енергия". Чрез него по интерактивен и достъпен начин в рамките на учебната година е представена темата: „…

ОРГАНИЗИРАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ОБУЧЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ЗА РЕАКЦИЯ ПРИ НАВОДНЕНИЯ И ПОСЛЕДВАЩИ КРИЗИ

25 ОУ „Д-р П.Берон“ с участие в проект „ОРГАНИЗИРАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ОБУЧЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ЗА РЕАКЦИЯ ПРИ НАВОДНЕНИЯ И ПОСЛЕДВАЩИ КРИЗИ“ Период на изпълнение:  декември 2017 г. – юни 2022 г. Изпълнител…

Образование за утрешния ден

През 2019/2020 учебна година 25. ОУ "Д-р Петър Берон" участва в проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж"  с период на изпълнение от 15.10.2019 г. до 14.10.2022 г.…

Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Обща информация: Дигитализацията в образованието е приоритет на Европейската комисия. Прилагането на облачни технологии в образованието ще осигури достъпност, актуалност и управление на образователните ресурси - основа…