През учебната 2022/2023 година, 25. ОУ „Д-р Петър Берон“ продължава участието си в проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.

Основна цел на проекта е насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности чрез допълнителна подкрепа, с оглед успешната им реализация и социализация.

Дейностите, по които 25. ОУ „Д-р Петър Берон“ участва са:

Дейност 3: Специализирани обучения на екипите за подкрепа за личностно развитие

Дейност 4: Закупуване на оборудване за допълнителна подкрепа за личностно развитие, включително за специализирани кабинети и помещения

Дейност 5: Осъществяване на дейности за личностно развитие на децата и учениците от институциите в системата на предучилищното и училищното образование по проекта

Дейност 6: Дейности за семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование в детските градини и училищата по проекта

* * * * * * * * * * * * * * * * *

През учебната 2021/2022 г. са проведени обучения с 11 групи, в които участватха ученици със СОП. Заниманията с учениците допринесоха за по-добрата им адаптация към учебния процес.