Училищни учебни планове

25. ОУ "Д-р Петър Берон" осъществява дневна и индивидуална форма на обучение.

Стратегия за развитие на 25. ОУ "Д-р Петър Берон"

Стратегия за развитие на 25. ОУ "Д-р Петър Берон" за периода 2021 - 2024 учебна година

ОТЧЕТ ПО ЗДОИ ЗА 2020 ГОДИНА

Брой получени заявления за достъп до ОИ: нула Даден е отговор с исканата обществена информация.  Неразгледани заявления: няма  Брой заявления, на които не е дадена обществена информация: няма