Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

През 2020/2021 учебна година 25. ОУ "Д-р Петър Берон"  за втора поредна година участва в проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж"  с период на изпълнение от 15.10.2019 г. до 14.10.2022 г.

Сформирани са три клуба по интереси, отговарящи на Дейност 6 от проекта, „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности ( клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране)“.

* * * * * * * * * *

В 25. ОУ "Д-р Петър Берон" са сформирани три групи по проект "Образование за утрешния ден":

1. Дигитална комуникация, ръководител Илияна Илиева - ръководител на направление ИКТ.

2. Програмиране с Ардуино, ръководител Светлана Андреева - старши учител, преподавател по информатика и информационни технологии.

3. Програмиране с Ардуино - 1, ръководител Михаела Мариус, учител, преподавател по информатика и информационни технологии.

* * * * * * * * * *

Заповед на Министъра на образованието и науката 

Приложение 1 към заповедта – Списък на училищата  

* * * * * * * * * *

ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 6

Приложение 1 – Декларация за информирано съгласие

Приложение 2 – Програма и график за работа на групата

Приложение 3 – Анкетна карта за участие

Приложение 4 – Анкетна карта за удовлетвореност

* * * * * * * * * *

Полезни връзки:

Електронна платформа на проекта

Информация за проекта - МОН  

Обучителна платформа  

Указания за изпълнение на дейностите