Национална програма "Заедно за всяко дете", Модул 3 "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в…

През учебната 2022/2023 година 25. ОУ "Д-р Петър Берон" спечели участие в Национална програма "Заедно за всяко дете", Модул 3 "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот". Общата цел на…

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“

През учебната 2022/2023 година 25. ОУ "Д-р Петър Берон" участва активно в дейностите по Национална програма "Заедно в изкуствата и спорта". Имаме сформирани три групи в следните направления: - Модул 1 „Изкуства“, група…

Ученически олимпиади и състезания

През 2021/2022 учебна година. 25. ОУ "Д-р Петър Берон", спечели участието си в Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“, Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите…

Заедно в грижата за ученика

Участие в Националната програма „Заедно в грижата за ученика“ Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио ”. Основни цели: - да…

Занимания по интереси

От учебната 2018/2019 г. 25. ОУ "Д-р Петър Берон" участва всяка учебна година в извънкласни дейности Занимания по интереси с подкрепата на МОН. Основна цел: Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на…

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община Първа стратегическа цел. Създаване на условия за развитие на система от извънкласни и извънучилищни дейности в областта на физическото…

Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община

Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община Първа стратегическа цел. Създаване на условия за развитие на система от извънкласни и извънучилищни дейности в областта на физическото…

Заедно в грижата за ученика

25. ОУ "Д-р Петър Берон" се вклюи в НП "Заедно в грижата за ученика" в: Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио ”. Модул 2 „…

Иновации в действие

През 2019/2020 учебна година 25. ОУ "Д-д Петър Берон" участва в Национална програма Иновации в действие. Програмата дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и…

Занимания по интереси

От учебната 2018/2019 г. 25. ОУ "Д-р Петър Берон" участва в извънкласни дейности Занимания по интереси с подкрепата на МОН. Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в…

Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

45 педагогически специалисти от 25 ОУ "Д-р П.Берон" се включват в значим проект на Министерство на образованието и науката От 04.10.2018 г. стартира изпълнението на проект „Квалификация за професионално развитие на…

Национална програма „По-здрави деца“

25 ОУ „Д-р П.Берон“ участва активно в Национална програма „По-здрави деца“ През новата учебна година на територията на България стартира нов етап в развитието на програмата „По-здрави деца“, мащабен дългосрочен проект,…