НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „БЪЛГАРИЯ – ОБРАЗОВАТЕЛНИ МАРШРУТИ“ - 2023/2024 учебна година

През учебната 2023/2024 г. 25. ОУ "Д-р Петър Берон" спечели кандидатура за участие в Национална програма "България-образователни маршрути". Целта на програмата е създаване на условия за надграждане на знанията и…

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ - 2023/2024 учебна година

  Заниманията по интереси се организират от 25. ОУ за учениците от I до VII клас, в съответствие с желанието на родителите на децата, с желанието на учениците със съгласието на родителите, както и със спецификата на…

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“ - 2023/2024 учебна година

През учебната 2023/2024 година 25. ОУ "Д-р Петър Берон" участва активно в дейностите по Национална програма "Заедно в изкуствата и спорта". Имаме сформирани пет групи в следните направления: - Модул 1 „Изкуства“, група…

Национална програма "Заедно за всяко дете", Модул 3 "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в…

През учебната 2022/2023 година 25. ОУ "Д-р Петър Берон" спечели участие в Национална програма "Заедно за всяко дете", Модул 3 "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот". Общата цел на…

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“

През учебната 2022/2023 година 25. ОУ "Д-р Петър Берон" участва активно в дейностите по Национална програма "Заедно в изкуствата и спорта". Имаме сформирани три групи в следните направления: - Модул 1 „Изкуства“, група…

Ученически олимпиади и състезания

През 2021/2022 учебна година. 25. ОУ "Д-р Петър Берон", спечели участието си в Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“, Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите…

Заедно в грижата за ученика

Участие в Националната програма „Заедно в грижата за ученика“ Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио ”. Основни цели: - да…

Занимания по интереси

От учебната 2018/2019 г. 25. ОУ "Д-р Петър Берон" участва всяка учебна година в извънкласни дейности Занимания по интереси с подкрепата на МОН. Основна цел: Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на…

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община Първа стратегическа цел. Създаване на условия за развитие на система от извънкласни и извънучилищни дейности в областта на физическото…

Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община

Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община Първа стратегическа цел. Създаване на условия за развитие на система от извънкласни и извънучилищни дейности в областта на физическото…

Заедно в грижата за ученика

25. ОУ "Д-р Петър Берон" се вклюи в НП "Заедно в грижата за ученика" в: Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио ”. Модул 2 „…

Иновации в действие

През 2019/2020 учебна година 25. ОУ "Д-д Петър Берон" участва в Национална програма Иновации в действие. Програмата дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и…