През учебната 2020/2021 година, 25. ОУ "Д-р Петър Берон“ участва в проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Целева група:

В целевата група влизат педагогическите специалисти (учители, директори и др. съгласно Закона за предучилищното и училищно образование, Глава 11, Раздел I, чл. 211), които през периода на проекта работят в системата на образованието. Всички участници в проекта ще имат възможност да заявят желание за обучение по определени програми, които съответстват на нуждите им от допълнителна квалификация. Чрез участие в дейности 1 и 2 педагогическите специалисти ще бъдат подпомогнати да придобият по-висока професионално-квалификационна степен, съответстваща на професионалното им израстване. За целите на проекта са планирани разходи за провеждане на квалификационни курсове на целевата група и разходи за придобиване на професионално-квалификационна степен, вкл. провеждане на подготвителен курс за придобиване на пета или четвърта професионално-квалификационна степен.

Дейностите, по които 25. ОУ „Д-р Петър Берон“ участва са:

Дейност 1: Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти. 

Кампания 4:

„Стратегии и техники за мотивация за учене на новите поколения ученици“ – обучени 17 педагогически специалисти

„Формиране на дигитални компетентности чрез използване на ИКТ в образователния процес“ – обучени 20 педагогически специалисти

Дейност 2: „Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени“

2018/2019 учебна година – Кампания 1: Придобил ПКС - 1 педагогически специалист

2019/2020 учебна година – Кампания 2: Придобили ПКС – 20 педагогически специалисти

2020/2021 учебна година – Кампания 3: Придобили ПКС – 3 педагогически специалисти