КОНКУРС ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА…

31-05-2021
На основание чл.4, чл.7 и чл.8 от Правилата за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община, приети с Решение на СОС №136 по Протокол №30/06.04.2017 г., в сила от 06.04.2017 г., доп. - Решение №639 по…

Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими…

23-03-2020
1. Решение за откриване на процедура - АОП. 2. Договор с Просвета - София. 3. Договор Клет България. 4. Договор Бит и техника.

Осигуряване на храна за учениците от подготвителна група и от…

15-01-2020
25. ОУ "д-р Петър Берон" обявява процедура на договаряне без предварително обявление открита на основание чл.79, ал.1, т.1 от ЗОП. Приложения: 1. Решение за откриване на процедура. 2. Покана за участие. 3. Договор.

Конкурс за осъществяване на извънкласни дейности на територията…

23-08-2019
Конкурс за осъществяване на извънкласни дейности на територията на 25. ОУ "Д-р Петър Берон" за учебната 2019/2020 година