ИЗВЪНРЕДНА ИНФОРМАЦИЯ

Уважаеми родители,

По повод постъпила информация за положителни резултати за COVID-19 на учител и на ученици от 6„г“ клас и от 7а клас в 25.ОУ Ви уведомяваме за предприетите от нас спешни мерки:

 • Незабавно сме информирали СРЗИ.
 • Изготвен е списък на контактните ученици на заразените лица.
 • 3б клас и 6г клас са карантинирани от СРЗИ до 20.01.2022г. включително, а 7а клас е карантиниран от СРЗИ до 22.01.2022г. вкл. Класовете преминават на обучение от разстояние в електронна среда. Графикът за временния дневен режим ще бъде предоставен своевременно на учениците и родителите от класовете.
 • Извършено е продължително проветряване, влажно почистване и първоначална дезинфекция на повърхностите.
 • Извършена е крайна дезинфекция от лицензирана фирма на повърхностите, предметите и помещенията в училището, до които са имали достъп заразените лица през последните 48 часа.
 • Осигурена е психологическа подкрепа за учениците от паралелките на заразените лица, както и за другите контактни лица.

Моля да следите на сайта на училището, както във Вайбър-групите/е-пощите на класовете за информация и указания относно провеждане на учебните занятия и за евентуално поставяне под карантина на класове и контактни лица след оценка на риска и официално постъпила информация за това от СРЗИ.

Припомняме Ви правилата за действие в случай на положителен резултат за COVID-19 по метода на PCR:

 • Родителите информират директора на училището.
 • Директорът на училището незабавно информира Столична РЗИ, като предоставя списък с учениците и учителите, които са били в контакт със заразения, с данни по приложението.
 • СРЗИ идентифицира контактните лица и разпорежда с предписание мерките, които да се предприемат в училището.
 • Под домашна карантина се поставят лицата, били в контакт със заразения/заразените:
 • 2 дни преди и 7 дни след появата на оплаквания или
 • 2 дни преди и 7 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR при безсимптомно носителство.
 • Контактни са следните лица:
 • ученици от същата паралелка – като родителите/настойниците се инструктират да провеждат наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно да уведомяват личния лекар на детето и СРЗИ;
 • класните ръководители, учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице;
 • други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.
 • Контактните лица се инструктират за провеждане на наблюдение от ОПЛ по време на домашната карантина за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19.
 • След отстраняване на заразеното лице се извършва продължително проветряване,  влажно почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в класните стаи, помещенията и предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа, след което класните стаи и другите помещения може да се използват за учебни занятия или други цели
 • Осигурява се психологическа подкрепа в зависимост от конкретната ситуация.