Уважаеми родители,

Във връзка с издаване на удостоверение от училище за записани деца в първи, втори трети и четвърти клас и съгласно писмо на РУО с изх. №РУО1-22052/07.07.2023г. и писмо на заместник-министър на образованието и науката №0522-625/06.07.2023 г., относно документ за отускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година, Ви уведомяваме следното:

Във връзка с организацията на дейностите по отпускане на семейни помощи за деца по чл.10а и чл.10б от ЗСПД, към заявлението декларация се прилага удостоверение в случаите, в които дирекция "Социално подпомагане" не може да получи информацията по служебен път. 

Заявлението декларация се подава след записване на детето в първи, втори, трети и четвърти клас, но не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година.

Съгласно нормативната уредба учебната година приключва на 14 септември, с оглед на което преди стартиране на новата учебна година 25. ОУ "Д-р Петър Берон"  няма основание за издаване на удостоверения за записани ученици, чиито данни са налични в НЕИСПУО.

Информацията за записаните ученици ще бъде налична в началото на учебната 2023/2024 година.