Цел на проекта: повишаване качеството на приобщаващото образование

  • Училищетодасепревърневмястозауспешнообучение, професионалноразвитиеисоциалноприобщаваненавсичкидецаинацелияучилищен персонал;
  • Усвояванеиприлаганенаадекватнаметодологияиинструментариумсогледнуждитенавсякодете
  • Сътрудничествосродителитенадецасъсспециалниобразователнипотребности;
  • Придобиваненапознаниязанай-новитеизследваниявобласттанапсихичното здраве на децата и свързаните с тях области;
  • Съвместна работа на училищата с други институции и общности за подобряване на образователните възможности и социалните условия в района