През учебната 2022/2023 година 25. ОУ "Д-р Петър Берон" участва активно в дейностите по Национална програма "Заедно в изкуствата и спорта".

Имаме сформирани три групи в следните направления:

- Модул 1 „Изкуства“, група за народни танци „Да запазим традицията българска“ с ръководители г-н Мартин Бадалян и г-жа Цветанка Арсова.

Група за танцов фолклор „Да запазим традицията българска“ се създава за да се осъществят стилизирани сценични форми за изпълнение на български народни танци. По този начин се осъществява повишена танцова култура на подрастващите и интерес за съхраняване и утвърждаване на автентичните български културни ценности. Заниманията с танцов фолклор изграждат качества като воля, упоритост, постоянство, отговорност, самочувствие, дисциплинираност, екипност. Учениците още от ранна детска възраст проявяват интерес към богатото танцово наследство характерно за българския фолклор. Националната програма допринася за развиване и откриване на таланти сред подрастващите.

- Модул 1 „Изкуства“, вокална група „Берончета“ с ръководител г-н Мартин Бадалян.

Вокална група „Берончета“ се сформира за изпълнение на забавна и естрадна българска песен. По този начин се осъществява повишена музикална култура на подрастващите и насърчен интерес за съхраняване и утвърждаване на българските ценности. Ангажираността на учениците стимулира техния талант и повишава мотивацията им за развиване на личното творчество в училище.

- Модул 2 „Спорт“.  Сформиран е отбор „Футболни звездички“ с ръководител и треньор г-н Илко Вълков.

Като резултат от тренировките и представянията на отбора ние постигаме следните резултати:

1. Подобряване на училищната среда, чрез спорта.

2. Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за здравословен начин на живот.

3. Проява на толерантност и уважение към противника.

4. Изградени умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в учениците

Заниманията с изкуства и спорт развиват ключови компетентности, необходими не само в образователния процес, но и в социален аспект.
Творческите дейности, които се реализират по програмата, допринасят за стимулиране талантите на учениците, за повишаване на тяхната мотивация, за развиване на личното творчество, на танцовото, музикалното и театралното изкуство в училище.
Заниманията със спорт изграждат качества като воля, упоритост, постоянство, отговорност, самочувствие, дисциплинираност, екипност. Физическата активност оказва силно положително въздействие и върху психичното здраве на подрастващите и самоконтрол. Дейностите, които се реализират в областта на спорта, допринасят за физическото, емоционалното и социалното развитие на учениците.

Цели на програмата:
− Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.
− Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното и театралното изкуство, както и в областта на спорта;
− Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците;
− Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в учениците;
− Повишаване на музикалната, танцовата и театралната култура на подрастващите и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности;

− Стимулиране на интереса на учениците към богатото музикално, танцово и театрално наследство, както и към колективните спортове;
− Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за здравословен начин на живот.

**********************************************************************************************************************************************************************

През месец декември 2022 г. учениците, участващи в Национална програма "Заедно в изкуствата и спорта", Модул 1 „Изкуства“, група за народни танци „Да запазим традицията българска“ с ръководители г-н Мартин Бадалян и г-жа Цветанка Арсова имаха поредица от представяния с участниците в програмата.

Декември е месеца, в който имаме и спазваме поредица от български традиции и ритуали, свързани с Никулден, Игнажден, Бъдни вечер, Коледа и Поганови дни. 

По време на празниците учениците от група „Да запазим традицията българска“ пресъздадоха сцени, свързани с българските традиции и обичаи за всеки един празник като се изявиха чрез празнични концерти организирани от общински институции и 25. ОУ.