От учебната 2018/2019 г. 25. ОУ "Д-р Петър Берон" участва в извънкласни дейности Занимания по интереси с подкрепата на МОН.

Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.

Заниманията по интереси се организират от 25. ОУ за учениците от I до VII клас, в съответствие с желанието на родителите на децата, с желанието на учениците със съгласието на родителите, както и със спецификата на заниманията и с възможностите на училището.

Заниманията по интереси се провеждат чрез различни организационни педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други.". Te включват провеждане на учебни часове и изяви на учениците, провеждане на междуинституционални занимания по интереси и междуинституционални изяви на учениците, обхванати в тях, посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации и други.

Заниманията по интереси са организирани приоритетно в тематичните направления:

  • Дигитална креативност
  • Природни науки
  • Математика
  • Технологии
  • Изкуства и култура
  • Гражданско образование
  • Екологично образование и здравословен начин на живот
  • Спорт

Клубовете осъществени през 2019/2020 учебна година са:

1 Сръчковци
2 Млад езиковед
3 Светът около нас
4 Театрална група "Мелпомена"
5 Музиката в нас
6 Пинокио-1
7 Роботика
8 Роботика_1
9 Спортен клуб по футбол
10 Сръчковци_1
11 Работилничка за декупаж, колаж, апликация и живопис
12 Сръчковци_2
13 Майстор Сръчко
14 Камерата - начин на общуване
15 Природата в моя роден край
16 Рабитилничка за идеи
17 Lego Kids
18 Lego Kids_1
19 Млади програмисти
20 Млади програмисти_1
21 Знам и мога
22 Магазинче за знания
23 Пинокио
24 Зооклуб "Домашни любимци"
25 Зооклуб "Домашни любимци"_1
26 Млад фотограф
27 Българска шевица