25. ОУ "Д-р Петър Берон" се вклюи в НП "Заедно в грижата за ученика" в:

Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио ”.

Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и с учители по учебни предмети от прогимназиалния етап"

Обща цел: Повишаване качеството на образователния процес чрез осигуряване на плавен преход между детската градина и първи клас и между началния и прогимназиалния етап на основно образование. Изпълнението на настоящата програма ще има като краен ефект придобиване на увереност в собствените възможности, задържане на учениците в училище и мотивация за успешен преход в следващ образователен етап.

В Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците в началния етап чрез създаване на индивидуално портфолио “  се стремим да постигнем следните основни цели:

- да открием силните страни на характера и способностите на учениците;

- да проследяваме индивидуалното развитие на конкретния ученик като насочваме вниманието върху уменията, качествата и способностите му;

- да поемем своя дял от отговорността за внедряване в образователния процес и в ученическия колектив, в рамките на пълномощията ни, на съвременен метод за оценяване – ученическо портфолио.

В Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и учители по учебни предмети от прогимназиалния етап “  основната цел на проектните дейности е да се постигне улесняване на прехода между етапите на основното образование, да се откроят проблемите в разминаването на методологията по учебния предмет БЕЛ в 4. клас и 5. клас, които възпрепятстват прехода от начален към прогимназиален етап по отношение на образованието по основния предмет в ОУ и да се направи опит за посочване на варианти за преодоляването им. Проектът цели и обмена на добри практики между педагозите, подобряване на екипната работа с цел повишаване резултатите на ученика.

Философията за поставяне на детето в центъра на системата и развиване на неговия потенциал, на силните му страни е определяща в проекта. В него се предвиждат обща и допълнителна подкрепа за всеки ученик, екипен подход при оценка и удовлетворяване на образователните потребности.