Еразъм+
Еразъм+

Дейностите, продуктите и информацията, изложена в тази секция отразяват единствено гледната точка на автора и Европейската комисия не носи отговорност за използването по какъвто и да било начин на съдържащата се в тях информация.

Проектна идея: 

Дейностите по проекта са насочени основно към повишаване на уменията и компетенциите на учениците в неравностойно положение по отношение на STEM дисциплините в реално време. За да постигнем нашата цел, ще бъдат проведени курсове за обучение на учители, балансирани с теория и практика, за да допринесем за професионалното развитие на учителите, работещи в тази област.

Ще бъдат разработени дейности, свързани с екологично образование, обогатено с технологични инструменти и приложения за образователна роботика.

Като резултат на всички ще се разработи приобщаваща, иновативна, приложима и преносима програма за STEM образование на открито. 

Планирани проектни дейности:

1) Наръчник по STEM на открито за образование по околна среда

2) Програма за следучилищно STEM образование за ученици в неравностойно положение

3) STEM Story Books: електронна книга. Учениците ще пишат истории, които се фокусират върху замърсяването на околната среда и изменението на климата. Серията електронни книги ще се фокусира върху:

-STEMAction - замърсяване

-STEMAction - борба с изменението на климата

-STEMAction - намаляване на газовите емисии

-STEMAction - чиста енергия

-STEMAction - нашето бъдеще

Проект: „STEMAction for the Future“, по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2, с регистрационен номер 2021-1-ES01-KA220-SCH-000029752

 

Ръководител: Надка Доковска, директор на 25. ОУ „Д-р Петър Берон“

Координатори: Илияна Илиева, ръководител проекти; Десислава Илиева, сътрудник по управление на европейски проекти и програми

Партньори: Испания, Литва, Полша,Словакия, Сърбия,Турция

* * * * * * * * * *

През месец януари, в часовете по изобразително изкуство, под наставленията на г-жа Катя Тенекеджиева, учениците представиха свои предложения за дизайн на лого по проект "STEMAction for the Future", №2021-1-ES01-KA220-SCH-000029752.

След прегед и оценка на рисунките от комисия за подбор, логото, което направи най-добро впечатление като дизайн и цветово оформление се изработи с графичен редактор, за да бъде предоставено за гласуване на международно ниво, наред с предложенията на другите партньори.

* * * * * * * * * * 

Уважаеми родители, ученици, колеги,

Приключи гласуването за избор на лого по проект „STEMAction for the Future“, по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2, с регистрационен номер 2021-1-ES01-KA220-SCH-000029752

На международно ниво се взе решение да гласуват 5 учителя и 10 ученика от всяка държава. След като всеки даде своя глас и бобщаване на резултатите за лого на проекта най-много гласове спечели партньора ни от Испания.

Предоставяме ви информация за логата, които участваха в напреварата, както и извадка от гласуването.

* * * * * * * * * * 

В гр. Албасете, Испания се проведе първата транснационална среща по проект „STEMAction for the Future“, № 2021-1-ES01-KA220-SCH-000029752. На срещата присъстваха  г-жа Невена Серафимова, зам.-директор УД, г-жа Илияна Илиева, ръководител направление ИКТ и координатор на проекта, г-жа Илияна Даскалова, учител в начален етап на основното образование.

По време на мобилността се обсъдиха предстоящи дейности по проекта, определи се възрастовата група на учениците, които ще вземат участие в проектните дейности, както и предметната област на учителите, които ще бъдат обучени в областта на STEM технологиите.

На срещата съвместно с другите координатори се уточниха индивидуалните задачи по държави, както и очакваните резултати и сроковете за изпълнение на поетите ангажименти.

* * * * * * * * * * 

Във връзка с осъществени дейности по проект „STEMAction for the Future“, №2021-1-ES01-KA220-SCH-000029752, учители от 25. ОУ „Д-р П. Берон“  участваха в мобилност, проведена в гр. Алания, Турция от 31.10.2022 г. до 04.11.2022 г. На срещата участваха г-жа Цветелина Петкова, учител по биология и здравно образование, г-н Сергей Касабов, учител по математика и физика и г-н  Валентин Стоянов, учител физическо възпитание и спорт, които работиха заедно с партньори от Испания, Литва, Полша, Словакия, Сърбия и Турция.

След тържественото откриване на събитието в Аlaatin Keykubat University Campus се проведе обиколка на университета, по време на която бе разгледана богатата материална база на учебното заведение и се проведоха срещи със студенти.

Денят  продължи със запознаване с историята и характеристиките на Science, Technology, Engineering, and Mathematics – STEM обучението.

Първата  практическа задача бе свързана с енергията и нейното съхраняване чрез трансформирането на кенетична потенциална енергия, както и обяснение на силата на триене върху кинетичната енергия. Бе изработен прототип на кола от хранителни продукти, която беше тествана.

Проведе се дискусия за интеграция на уменията в 21 век и за уменията за визуално мислене в STEM. В организирания уъркшоп за приложение на научни инженерни практики бе изработен хартиен хеликоптер, който може да се използва при работата с ученици.

Следващата задача бе свързана с инженерното проектиране – изработване на пръстен от чипс PRINGLES. Предизвикателсво бе създаването на дизайн на опаковка, която да осигури безопасно транспортиране на парче чипс чрез пощенската система.

Интерес предизвика лекцията, посветена на дизайн от природата – Биомимикрия – иновации, вдъхновени от природата. В рамките на тази задача бе проектиран биологичен модел, който включва различни видове животни. Д–р Hakan Karaardic разказа за работата си и изследванията си на орнитолог, а участниците се включиха в изследователската работа на екип орнитолози. Екипът на 25. ОУ „Д-р П.Берон“ се справи отлично с поставената задача - изработката на гнездо.

Мобилността завърши с  връчване на сертификати на всички участници.

Изключително полезно бе участието в тази мобилност с новите и полезни практики, насочени към прилагането на STEM образованието и обмяната на идеи и опит.

* * * * * * * * * * 

В периода 28.11.2022г. – 02.12.2022г. се проведе втората мобилност по проект „STEMACTION FOR THE FUTURE“. Тя се осъществи в гр. Суботица, Сърбия. Представители на 25. ОУ "Д-р Петър Берон" бяха г-жа Цветелина Петкова, учител по биология и здравно образование, г-н Сергей Касабов, учител по математика и физика и г-н  Валентин Стоянов, учител физическо възпитание и спорт.

Участниците ни присъстваха на церемония по откриване на мобилността, осъществена в кметството на града.

Темите, които бяха разгледани през следващите дни бяха:

1. STEM and Аrt. STEAM арт дейност е STEM дейност, която има елемент на дизайн или изкуство. Добавянето на изкуство към STEM образованието насърчава творческото мислене и уменията за решаване на проблеми. 

2. STEM and Music. Музиката сама по себе си има важни културни и емоционални аспекти. Важно е да отделяме известно време, за да изследваме въпроси от физиката, математиката, биологията, инженерството и технологиите и да се намери връзката им с музиката.

3. Биоразноообразието на Земята. Биологичното разнообразие е мярка за вариация на генетично, видово и екосистемно ниво.

4. Ролята на образованието в намаляването на климатичните промени. Фундаменталните природни науки имат съществен принос за осигуряването на основните средства за справяне с решаващите предизвикателства пред човечеството днес като универсален достъп до храна, енергия, здравословен начин на живот и комуникационни технологии.

Колегите, участващи в мобилността споделиха, че са усвоили много нови и полезни практики насочени към прилагането на STEM в образованието.

* * * * * * * * * * 

В 25. ОУ “Д-р Петар Берон” се проведе урок на тема: ,,Растенията неизчерпаем източник на храна и енергия“ с ученици от 6 клас и 7 клас. Те се разделят на малки групи, влизат в ролята на изследователи и си представят, че ще  предоставят информация за нов растителен организъм на компания за алтернативни източници на храна. Целта на всеки екип е да създаде малък модел на растение, което ще улавя по-добре слънчевата светлина и ще произвежда повече енергия и хранителни вещества.

Учениците показаха умения за визуално мислене в STEM.

* * * * * * * * * * 

В 25. ОУ “Д-р Петър Берон” след обучението на нашите колеги в гр. Суботица, Сърбия започна разработката на урок свързан с екологията. Да  дадем втори шанс на предмети за рециклиране, като се изработят биологични модели, които съдържат нагледни средства, предмети за украса, предмети за бита.