Еразъм+
Еразъм+

Дейностите, продуктите и информацията, изложена в тази секция отразяват единствено гледната точка на автора и Европейската комисия не носи отговорност за използването по какъвто и да било начин на съдържащата се в тях информация.

Проектна идея: 

Дейностите по проекта са насочени основно към повишаване на уменията и компетенциите на учениците в неравностойно положение по отношение на STEM дисциплините в реално време. За да постигнем нашата цел, ще бъдат проведени курсове за обучение на учители, балансирани с теория и практика, за да допринесем за професионалното развитие на учителите, работещи в тази област.

Ще бъдат разработени дейности, свързани с екологично образование, обогатено с технологични инструменти и приложения за образователна роботика.

Като резултат на всички ще се разработи приобщаваща, иновативна, приложима и преносима програма за STEM образование на открито. 

Планирани проектни дейности:

1) Наръчник по STEM на открито за образование по околна среда

2) Програма за следучилищно STEM образование за ученици в неравностойно положение

3) STEM Story Books: електронна книга. Учениците ще пишат истории, които се фокусират върху замърсяването на околната среда и изменението на климата. Серията електронни книги ще се фокусира върху:

-STEMAction - замърсяване

-STEMAction - борба с изменението на климата

-STEMAction - намаляване на газовите емисии

-STEMAction - чиста енергия

-STEMAction - нашето бъдеще

Проект: „STEMAction for the Future“, по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2, с регистрационен номер 2021-1-ES01-KA220-SCH-000029752

 

Ръководител: Надка Доковска, директор на 25. ОУ „Д-р Петър Берон“

Координатори: Илияна Илиева, ръководител проекти; Десислава Илиева, сътрудник по управление на европейски проекти и програми

Партньори: Испания, Литва, Полша,Словакия, Сърбия,Турция

* * * * * * * * * *

През месец януари, в часовете по изобразително изкуство, под наставленията на г-жа Катя Тенекеджиева, учениците представиха свои предложения за дизайн на лого по проект "STEMAction for the Future", №2021-1-ES01-KA220-SCH-000029752.

След прегед и оценка на рисунките от комисия за подбор, логото, което направи най-добро впечатление като дизайн и цветово оформление се изработи с графичен редактор, за да бъде предоставено за гласуване на международно ниво, наред с предложенията на другите партньори.

* * * * * * * * * * 

Уважаеми родители, ученици, колеги,

Приключи гласуването за избор на лого по проект „STEMAction for the Future“, по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2, с регистрационен номер 2021-1-ES01-KA220-SCH-000029752

На международно ниво се взе решение да гласуват 5 учителя и 10 ученика от всяка държава. След като всеки даде своя глас и бобщаване на резултатите за лого на проекта най-много гласове спечели партньора ни от Испания.

Предоставяме ви информация за логата, които участваха в напреварата, както и извадка от гласуването.

* * * * * * * * * * 

В гр. Албасете, Испания се проведе първата транснационална среща по проект „STEMAction for the Future“, № 2021-1-ES01-KA220-SCH-000029752. На срещата присъстваха  г-жа Невена Серафимова, зам.-директор УД, г-жа Илияна Илиева, ръководител направление ИКТ и координатор на проекта, г-жа Илияна Даскалова, учител в начален етап на основното образование.

По време на мобилността се обсъдиха предстоящи дейности по проекта, определи се възрастовата група на учениците, които ще вземат участие в проектните дейности, както и предметната област на учителите, които ще бъдат обучени в областта на STEM технологиите.

На срещата съвместно с другите координатори се уточниха индивидуалните задачи по държави, както и очакваните резултати и сроковете за изпълнение на поетите ангажименти.

* * * * * * * * * * 

Във връзка с осъществени дейности по проект „STEMAction for the Future“, №2021-1-ES01-KA220-SCH-000029752, учители от 25. ОУ „Д-р П. Берон“  участваха в мобилност, проведена в гр. Алания, Турция от 31.10.2022 г. до 04.11.2022 г. На срещата участваха г-жа Цветелина Петкова, учител по биология и здравно образование, г-н Сергей Касабов, учител по математика и физика и г-н  Валентин Стоянов, учител физическо възпитание и спорт, които работиха заедно с партньори от Испания, Литва, Полша, Словакия, Сърбия и Турция.

След тържественото откриване на събитието в Аlaatin Keykubat University Campus се проведе обиколка на университета, по време на която бе разгледана богатата материална база на учебното заведение и се проведоха срещи със студенти.

Денят  продължи със запознаване с историята и характеристиките на Science, Technology, Engineering, and Mathematics – STEM обучението.

Първата  практическа задача бе свързана с енергията и нейното съхраняване чрез трансформирането на кенетична потенциална енергия, както и обяснение на силата на триене върху кинетичната енергия. Бе изработен прототип на кола от хранителни продукти, която беше тествана.

Проведе се дискусия за интеграция на уменията в 21 век и за уменията за визуално мислене в STEM. В организирания уъркшоп за приложение на научни инженерни практики бе изработен хартиен хеликоптер, който може да се използва при работата с ученици.

Следващата задача бе свързана с инженерното проектиране – изработване на пръстен от чипс PRINGLES. Предизвикателсво бе създаването на дизайн на опаковка, която да осигури безопасно транспортиране на парче чипс чрез пощенската система.

Интерес предизвика лекцията, посветена на дизайн от природата – Биомимикрия – иновации, вдъхновени от природата. В рамките на тази задача бе проектиран биологичен модел, който включва различни видове животни. Д–р Hakan Karaardic разказа за работата си и изследванията си на орнитолог, а участниците се включиха в изследователската работа на екип орнитолози. Екипът на 25. ОУ „Д-р П.Берон“ се справи отлично с поставената задача - изработката на гнездо.

Мобилността завърши с  връчване на сертификати на всички участници.

Изключително полезно бе участието в тази мобилност с новите и полезни практики, насочени към прилагането на STEM образованието и обмяната на идеи и опит.

* * * * * * * * * * 

В периода 28.11.2022г. – 02.12.2022г. се проведе втората мобилност по проект „STEMACTION FOR THE FUTURE“. Тя се осъществи в гр. Суботица, Сърбия. Представители на 25. ОУ "Д-р Петър Берон" бяха г-жа Цветелина Петкова, учител по биология и здравно образование, г-н Сергей Касабов, учител по математика и физика и г-н  Валентин Стоянов, учител физическо възпитание и спорт.

Участниците ни присъстваха на церемония по откриване на мобилността, осъществена в кметството на града.

Темите, които бяха разгледани през следващите дни бяха:

1. STEM and Аrt. STEAM арт дейност е STEM дейност, която има елемент на дизайн или изкуство. Добавянето на изкуство към STEM образованието насърчава творческото мислене и уменията за решаване на проблеми. 

2. STEM and Music. Музиката сама по себе си има важни културни и емоционални аспекти. Важно е да отделяме известно време, за да изследваме въпроси от физиката, математиката, биологията, инженерството и технологиите и да се намери връзката им с музиката.

3. Биоразноообразието на Земята. Биологичното разнообразие е мярка за вариация на генетично, видово и екосистемно ниво.

4. Ролята на образованието в намаляването на климатичните промени. Фундаменталните природни науки имат съществен принос за осигуряването на основните средства за справяне с решаващите предизвикателства пред човечеството днес като универсален достъп до храна, енергия, здравословен начин на живот и комуникационни технологии.

Колегите, участващи в мобилността споделиха, че са усвоили много нови и полезни практики насочени към прилагането на STEM в образованието.

* * * * * * * * * * 

В 25. ОУ “Д-р Петар Берон” се проведе урок на тема: ,,Растенията неизчерпаем източник на храна и енергия“ с ученици от 6 клас и 7 клас. Те се разделят на малки групи, влизат в ролята на изследователи и си представят, че ще  предоставят информация за нов растителен организъм на компания за алтернативни източници на храна. Целта на всеки екип е да създаде малък модел на растение, което ще улавя по-добре слънчевата светлина и ще произвежда повече енергия и хранителни вещества.

Учениците показаха умения за визуално мислене в STEM.

* * * * * * * * * * 

В 25. ОУ “Д-р Петър Берон” след обучението на нашите колеги в гр. Суботица, Сърбия започна разработката на урок свързан с екологията. Да  дадем втори шанс на предмети за рециклиране, като се изработят биологични модели, които съдържат нагледни средства, предмети за украса, предмети за бита.

* * * * * * * * * * 

От  16.01.2023г. до 20.01.2023г. в гр. Албасете, Испания се проведе третата мобилност с учители по проект „STEMACTION FOR THE FUTURE“.

Дейностите осъществени в гр. Албасете бяха свързани с обучение на учители, които придобиха умения да програмират, запознаха се с различни роботи. В мобилността участие взеха г-жа Цветелина Филипова, учител по биология; г-н Сергей Касабов, учител по математика и физика и г-жа Анна Иванова, учител по английски език. Те се запознаха и участваха в практически дейности, които включваха:

- STEM Education – Coding with SCRАTCH - Основи но кодиранито, кодиране със Скрач, програмиране на дронове със Скрач;

- Програмиране с АRDUINO;

- Програмиране Аpplnventor;

- Симулации с TINKERCАD;

- Управление на дронове.

Наученото по време на мобилността предстои да бъде споделено и разпространено сред ученици и учители.

* * * * * * * * * * 

     В час по Биология и здравно образование, учениците от 7.г клас под ръководството на г-жа Цветелина Филипова имаха практически урок на открито.

     В близкият парк до училището седмокласниците събраха природни материали, направиха снимки на различни растителни видове. Целта на урока беше децата да се докоснат до природата, да съберат материали, които да използват при определяне на иглолистни видове растения, използвайки наученото в час по биология.

* * * * * * * * * * 

През месец март се осъществи първата мобилност с ученици по проект „STEMACTION FOR THE FUTURE“ в гр. Шяуляй, Литва.

В мобилността участие взеха г-жа Надя Йорданова и г-н Сергей Касабов, учители по математика, както и ученици от седмите класове: Елица Величкова, Магдалена Рахнева, Михаил Ангелов, Виктор Раев и Милен Пашев.

По време на мобилността бяха представени уроци, свързани с дейности за получаване на зелена енергия.

Всяка една от държавите-партньори представи своето виждане и проведе урок, свързан с добиването на зелена енергия от различни и нетрадиционни източници.

Участниците ни имаха възможността да се запознаят с културното и историческо наследство на Литва, посетиха СТЕМ център в гр. Шяуляй, участваха в изработването на шоколадови изделия в шоколадовия музей „Рута“.

С видеата от българското участие може да се запознаете на следните линкове:

 

Green energy - STEMAction for the Future - Part One - https://youtu.be/NeHQ4HaQ1ho

Green energy - STEMAction for the Future - Part two - https://youtu.be/IGF7z0ccg5M

* * * * * * * * * *

В периода 24.04.2023 г. – 28.04.2023г. 25. ОУ „Д-р Петър Берон“ беше домакин на среща между партньорите по проект „STEMACTION FOR THE FUTURE“.

Това е втората мобилност, която се осъществява съвместно с учители и ученици. Нашето училище беше достойно представено от г-жа Надка Доковска, г-жа Красимира Славчева, г-жа Анна Иванова, г-жа Цветелина Филипова, г-ца Севдалина Топузова, г-ца Десислава Георгиева, г-жа Милена Костадинова и учениците: Елена Иванова– 6.а клас, Карина Андонова – 6.б клас, Сузан Ал-Хафаф – 6.б клас, Мартина Маринова – 6.в клас, Бояна Стоянова – 6.г клас, Михаил Нечовски – 6.г клас и учениците от седмите класове, които участваха в мобилността в Литва.

Дейностите бяха свързани с представяне на уроци от всяка държава-партньор, чието основно съдържание беше обвързано с биомимикрия. След всеки урок учениците трябваше да представят свои решения вдъхновени от природата, прилагайки инженерен подход. Така те успяха да подобрят познанията си по биотехнологии, архитектура, околна среда и инженерство. Развиха своето разбиране и знания за биомимикрията и адаптация на организмите.

Елица Величкова, Магдалена Рахнева, Михаил Ангелов, Виктор Раев и Милен Пашев, ученици от седми клас представиха своите комикси на тема „Зелена енергия“, вдъхновени от уроците, в които участваха по време на посещението си в Литва. Така те демонстрираха по какъв начин трябва да се представят учениците от шести клас, чиято мобилност в Словакия предстои.

Участниците в мобилността посетиха STEM център „Dream Space“ и Технически университет – София. Запознаха се с културното ни наследство в гр. Казанлък.

В последния ден от седмицата експерти по Ардуино им демонстрираха начини, чрез които Ардуино, вдъхновен от биомимикрията помага на хората да се справят с различни природни бедствия.

 

Благодарим на всички родители, които се погрижиха за децата от партньорските организации и показаха своята добронамереност и гостоприемство.

* * * * * * * * * *

По повод 20 май – Световен ден на пчелата, ученици под ръководството на г-жа Цветелина Филипова изработиха макет на пчелен кошер, който поставиха в кабинета по биология.
(България)

* * * * * * * * * *

Как да направим варени гевреци

Учебната година официално приключи за третокласниците, но завършилите ученици от 3.в клас започнаха нови образователни приключения. 

На 01.06.2023 децата, под ръководството на г-жа Мария Аббас, посетиха цех за гевреци. Те научиха голямата тайна как само от 4 съставки могат да си направят най- вкусните гевреци. С огромно любопитство учениците видяха машината за месене на тесто и с ентусиазъм се включиха в производството. Изпод детските ръце се появиха малки гевречета, които след оформяне се слагат във вода с температура 100 градуса. След обработката им майсторите в цеха сложиха да се изпекат в пещта гевречетата на малките производители. 

Последва дегустация на направеното, което се оказа най-голямата емоция за всички.

Със сигурност това е един от най- хубавите и сладки спомени, които ще запази всеки един от тези третокласници.

* * * * * * * * * *

Ковачница „Линков“ е едно приказно място, където третокласниците се докоснаха до топлината на желязото. Металът оживява изпод ръцете на  майстора и се превръща в роза, сърце или друг предмет от бита. 

Учениците от 3.в клас имаха възможността да посетят ковачница и да се запознаят с дейността на ковача. Това се случи с помощта на майката на Мартен Иванов – г-жа Ина Ламбева. Децата разбраха през какви етапи преминава желязото, за да се превърне в красив и полиран метален предмет. Всеки третокласник сам усети, че не е толкова лесно да държиш тежкия чук и да ковеш горещия метал. Накрая учениците получиха за спомен медальон с буквата си.

Усмихнати и доволни си пожелахме да се върнем отново! 

Благодарим  за гостоприемството и невероятната емоция! 

* * * * * * * * * *

Посещение в Музей на илюзиите

През втората седмица  на месец юни, завършилите 3.в клас ученици посетиха дългоочаквания Музей на илюзиите. В него, освен всички забавления, децата получиха и много знания, основни за учебни предмети в прогимназиален етап. На достъпен за възрастта на малките посетители език, гидът им обясни какво е образна инверсия и перспективна илюзия, както и респективната грешка, която прави нашият мозък. Всеки един ученик направи опити с така наречените "мързеливи" очила, които са с 90- градусов ъгъл и чрез тях се получава ефектът за безкрайност.  Много интересно беше дървото, срещу което движейки се може да се видят всички сезони едновременно. Този ефект се получава с  помощта на холограми. 

Това е съвсем малка част от знанията по физика и човекът и природата, които нашите ученици получиха, наред с всички забавления в музея. Със сигурност този ден ще остави едни приятни спомени в нашите възпитаници.

* * * * * * * * * *

Учениците от 3.в клас посетиха Политехническия музей. Тук те с интерес разгледаха първите коли и велосипед, създадени през миналия век. Продължиха с беседа, в която научиха за различните видове часовници, камери и телефони. Любопитно им беше да научат за начина на извличане на розово масло и огромното количество рози, което е необходимо, за да се добие един литър такова. Децата научиха за живота на астронавтите и начина на хранене в Космоса; за музикалните инструменти и как се получава звук. Разбраха как са прали в ръчни перални в миналото, чуха звука на магнетофон и им се демонстрира начина на прожекция на старите филми.

Учениците с внимание разгледаха телескопа, ползван от д-р Петър Берон – патрон на нашето училище. Посещението в специална зала, където децата можеха свободно да експериментират и чрез формата на игра да усвоят всичко показано им в музея.

* * * * * * * * * *

В периода от 16.10.2023г. – 20.10.2023г. се проведе мобилност с ученици в гр. Нитра, Словакия на тема „STEMAction for pollution“.

Представители на 25. ОУ бяха учениците Карина Андонова – 6.б клас; Михаил Нечовски – 6.г клас; Бояна Стоянова – 6.г клас; Елена Иванова – 6.а клас; Мартина Маринова – 6.в клас и учителите г-жа Цветелина Филипова; г-ца Десислава Георгиева и г-н Сергей Касабов.

По време на мобилността те имаха възможността да участват в различни урочни STEM дейности, съдържащи елементи от науката, технологиите, инженерството и математиката. STEM образованието е невероятно важна част от модерното образование за деца, в което участва и нашият екип.

          По време на дейностите през тази седмица нашите представители участваха в:

  • Урокът на Литва.
  • Задачи на Испания за измерване на шума в учебното помещение.
  • Постиха Katedrala sv. Emerama, където научиха за културното наследство на гр. Нитра.
  • Посетиха ENERGOLANDинформационен център открит на мястото на атомна електроцентрала.  Тук учениците се запознаха с различни източници  на електроенергия и преработка на отпадъчни материали.
  • Прекараха незабравими моменти в Братиславския замък.
  • Участваха в уроците  на Полша и Турция
  • Представиха се достойно при комиксите на тема Биомимикрия, които бяха подготвени след мобилността в България.
  • Достойно се представи урокът на България, решаващ проблема с пречистването на отпадни води. Карина Андонова и Елена Иванова по атрактивен начин поднесоха любопитни факти на участниците за различните видове замърсявания, както и сравнителен анализ за степента на замърсеност на въздуха през 2022г. Бояна Стоянова, Михаил Нечовски и Мартина Маринова взеха активно участие в поставените следващи задачи, като помогнаха за реализирането на практическата задача, построяването на пречиствателна станция за отпадни води.

STEM мисленето помага на децата да се научат да организират своите мисли и проекти в логични отговори за проблеми от реалния свят. Всички участници видяха много нови и полезни практики, показаха едно високо ниво на познание и умение за решаване на различни проблеми свързани със замърсяването, насочени към прилагането на STEM образованието.

* * * * * * * * * * * * * 

Дейностите с клуб „Роботика“, свързани с проект „STEMACTION FOR THE FUTURE“, № 021-1-ES01-KA220-SCH-000029752 продължават.

Роботите все повече навлизат в нашето ежедневие и вълнуват дори и най-малките ни ученици. Роботизирани решения намират приложение в ежедневието ни както за забавление, така и за дейности, свързани с опазване на околната среда. Роботите могат да се трансформират в животни или в превозни средства.

Ученици от четвърти клас се запознават с действията на роботите и елементите за тяхното сглобяване.

Може да посетите Фейсбук страницата на проекта, за да разгледате дейностите на останалите ни партньори:

https://www.facebook.com/groups/1751150418589181/?ref=share_group_link

* * * ** * * * * * * * * 

Отговорност на България по проект „STEMACTION FOR THE FUTURE“, № 021-1-ES01-KA220-SCH-000029752 беше да се създаде електронна книга, която да съдържа комиксите на учениците, направени след мобилността в гр, Нитра, Словакия на тема „Биомимикрия“.

Книгата се създаде с помощта на платформата Bookcreator

Линк към книгата:

https://read.bookcreator.com/4VUnQ2RIGudwzW9vJ3JKWE3299u1/UHNEGr8FRBGlVfMNHijX0A

* * * ** * * * * * * * * 

В часовете по природни науки учениците реализираха свои проекти на тема „Електричество в действие“, дейност по проект „STEMACTION FOR THE FUTURE“, № 021-1-ES01-KA220-SCH-000029752.

Задачата им беше да направят макети, използвайки въображението си и чрез свързване на електрическа верига да преобразуват електрична енергия в светлинна, механична, звукова и топлинна.

Линк към демонстрациите: https://youtu.be/qTn1Q4XT7W0