-
-

Дейностите, продуктите и информацията, изложена в тази секция отразяват единствено гледната точка на автора и Европейската комисия не носи отговорност за използването по какъвто и да било начин на съдържащата се в тях информация.

Проектът има за цел да развие глобалната осведоменост на учителите и учениците за едно устойчиво бъдеще. В проектните дейности са включени познания в изменението на климата на околната среда, придобиване на нови дигитални умения и екологични познания.

Уменията на 21-ви век се отнасят до житейските познания, професионалните умения, навиците и черти, които са изключително важни за успеха на учениците в днешния свят. Критичното мислене, сътрудничество, творчество, социална отговорност, технологични умения и глобална информираност са умения, които целят да се постигнат като резултат от дейностите по проекта. Тези дейности се основават на проблемите на околната среда и намират решения за отстраняването им чрез използване на природни науки, математика, технологии и изкуство. Те имат за цел да накарат учениците да осъзнаят промените, които настъпват в света като последиците от изменението на климата, да предскажат бъдещето на Земята и да изготвят решения за справянето с екологичните проблеми. За да бъдат постигнати поставените екологични цели ще бъдат интегрирани различни дисциплини от STEAM. Като цяло нашите планирани цели и дейности се отнасят до четири приоритета: околна среда и изменение на климата, дигитални умения, екологични умения и развиване на ключови компетенции.

Проект: Interstudents for World, по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2, с регистрационен номер 2020-1-ES01-KA210-SCH-000083761

Ръководител: Надка Доковска, директор на 25. ОУ „Д-р Петър Берон“

Координатор: Илияна Илиева, ръководител проекти

Партньори: Испания, Румъния и Турция