Еразъм+
Еразъм+

Дейностите, продуктите и информацията, изложена в тази секция отразяват единствено гледната точка на автора и Европейската комисия не носи отговорност за използването по какъвто и да било начин на съдържащата се в тях информация.

Проектна идея и дейности: Проектът е свързан с общите проблеми на глобализиращия се свят, създадени от климатичните промени, намаляването на питейните водни ресурси и използваемите селскостопански площи и липсата на устойчиви енергийни ресурси. Нашата цел е да създадем екологична информираност сред учениците и да запознаем обществеността с нашата дейност. В нашия проект приоритетни дейности ще бъдат да пестим водни ресурси и да организираме разделно събиране на битови отпадъци. Учениците трябва да се запознаят с възможностите и предимствата на рециклирането.

Децата са гражданите на света на бъдещето. Всяко дете трябва да е наясно с екологичните проблеми на земята. Глобалното затопляне и изменението на климата са често срещаните проблеми на нашата планета. По време на изпълнение на дейностите по проекта ние ще проведем  проучвания, подходящи за целевата аудитория свързани с глобалното затопляне чрез съвместно проучване с другите партньори. Ние ще възпитаме в децата навик за разделно събиране на отпадъци, уважение към природата и нейното опазване. По този начин ние се стремим да създадем информираност и уважение към околната среда, природата и природния живот в нашата целева аудитория, която обхваща ученици от 7 до 11 години.

Проект: „Don't waste, save! The earth is yours“, по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2, сектор „Училищно образование“, с регистрационен номер 2019-1-LV01-KA229-060411_4

Ръководител: Надка Христова, директор на 25. ОУ "Д-р Петър Берон"

Координатор: Илияна Илиева, ръководител на направление ИКТ

Партньори: Гърция, Латвия, Румъния, Северна Македония, Турция

* * * * * * * * * * 

В периода от 16.10.2019 г. до 30.10.2019 г. в 25. ОУ "Д-р Петър Берон" се обяви конкурс за проект на лого на проекта. След избор от училищна комисия на 10 от най-добрите лога се пусна анкета за гласуване сред родители и ученици. Спечелилото от гласуването лого участва в надпревара с логата на училищата партньори по проекта. Победител стана логото на Турция.

* * * * * * * * * * 

Във връзка с реализиране на дейностите по проект „Don't waste, save! The earth is yours“ през месец ноември се създаде кът на Еразъм, изработи се постер на проекта, който е сложен на входа на училището. Изработиха се табели, които обозначават видовете отпадъци. Те бяха поставени на определените за това контейнери за разделно събиране.

* * * * * * * * * * 

Във връзка с реализиране на дейностите по проект „Don't waste, save! The earth is yours“ през месец декември се обяви конкурс за "Най-чиста класна стая". Проведе се инициатива за събиране на пластмасови капачки, част от инициативата „Дари капачка – спаси живот”. Създадоха се контейнери за събиране на стари батерии.

* * * * * * * * * * 

В периода от 19.01.2020 г. до 25.01.2020 г. се проведе първата първата транснационална среща по проект „Don't waste, save! The earth is yours“ в гр. Рига, Латвия. На срещата присъстваха  г-жа Невена Серафимова, зам.-директор УД, г-жа Илияна Илиева, ръководител направление ИКТ и координатор на проекта, г-жа Росица Гавраилова, учител в начален етап на основното образование и г-жа Анна Йорданова, учител по английски език.

По време на мобилността участниците посетиха стара  хартиена фабрика в гр. Лигатне, където в специализирано ателие изработиха хартия от отпадъчни материали.

Видяха завод за рециклиране на отпадъци. Едно модерно депо, което използва енергията от сметището за отопление и електрозахранване.

Посетиха завод за био козметика, където имаха възможността да изработят козметични продукти с материали предоставени от завода.

На срещата съвместно с другите координатори се уточниха бъдещите дейности по проекта, обсъдиха се индивидуалните задачи по държави, както и очакваните резултати и сроковете за изпълнение на поетите ангажименти.

* * * * * * * * * * 

В периода от 08.03.2020 г. до 10.03.2020 г. се проведе втората мобилност по проект „Don't waste, save! The earth is yours“ в гр. Пашкани, Румъния. В нея взеха участие учениците от 4.д клас: Магдалена Рахнева, Анна-Никол димитрова, Виктор Раев и Михаил Рангелов, придружени от г-жа Десислава Илиева и г-жа Меглена Пецановска.

Участниците се включиха в посаждане на цветя в пластмасови бутилки, посетиха фабрика за производство и рециклиране на влакове и изработиха красиви и нестандартни играчки от материали подлежащи на рециклиране. 

* * * * * * * * * * 

В периода от 16.03.2020 г. до 30.06.2020 г. България бе поставена под карантина, поради вируса Covud 19. В този период обучението на учениците се провеждаше дистанционно, но дейностите по проекта продължаваха.

Във връзка с планирани мероприятия учениците изработиха редица презентации, посветени на теми, заложении в проекта:

1. Честване на 22.март – Световен ден на водата.

2. Честване на световната седмица на горите.

3. Моята околна среда и аз.

4. Честване на деня на околната среда – 5 юни.