Дейностите, продуктите и информацията, изложена в тази секция отразяват единствено гледната точка на автора и Европейската комисия не носи отговорност за използването по какъвто и да било начин на съдържащата се в тях информация.

Проектна идея и дейности: Проектът е свързан с общите проблеми на глобализиращия се свят, създадени от климатичните промени, намаляването на питейните водни ресурси и използваемите селскостопански площи и липсата на устойчиви енергийни ресурси. Нашата цел е да създадем екологична информираност сред учениците и да запознаем обществеността с нашата дейност. В нашия проект приоритетни дейности ще бъдат да пестим водни ресурси и да организираме разделно събиране на битови отпадъци. Учениците трябва да се запознаят с възможностите и предимствата на рециклирането.

Децата са гражданите на света на бъдещето. Всяко дете трябва да е наясно с екологичните проблеми на земята. Глобалното затопляне и изменението на климата са често срещаните проблеми на нашата планета. По време на изпълнение на дейностите по проекта ние ще проведем  проучвания, подходящи за целевата аудитория свързани с глобалното затопляне чрез съвместно проучване с другите партньори. Ние ще възпитаме в децата навик за разделно събиране на отпадъци, уважение към природата и нейното опазване. По този начин ние се стремим да създадем информираност и уважение към околната среда, природата и природния живот в нашата целева аудитория, която обхваща ученици от 7 до 11 години.

Проект: „Don't waste, save! The earth is yours“, по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2, сектор „Училищно образование“, с регистрационен номер 2019-1-LV01-KA229-060411_4

Ръководител: Надка Христова, директор на 25. ОУ " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "Д-р Петър Берон" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "

Координатор: Илияна Илиева, ръководител на направление ИКТ

Партньори: Гърция, Латвия, Румъния, Северна Македония, Турция

* * * * * * * * * *

Като час от дейностите, свързани с реализиране на проект „Don't waste, save! The earth is yours“ през м. октомври 2020г.  под надслов " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "Есен ни зове!" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " учениците от 1 г. клас представиха своите есенни пана и къщи, прецизно изработени изцяло  от природни материали. 

* * * * * * * * * *

На 01.11.2020 г. в Деня на народните будители на площад „Александър Батенберг”, гр. София се състоя есенната кампания на инициативата " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "Капачки за бъдеще" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 ". Различното е, че кампанията има нова цел - неонатални линейки.

Учениците от 25. ОУ " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "Д-р Петър Берон" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " дариха капачки, събрани по проект „Don't waste, save! The earth is yours“, №2019-1-LV01-KA229-060411_4.

Тази кампания протече по различен начин. С цел спазване на противоепидемиологични мерки, свързани с Covid-19, ученици не бяха допуснати да участват директно в предаването на събраните капачки. За да няма струпване на много чакащи хора, организаторите сваляха сами капачките и ги занасяха на определина за това места. Грамоти за дарение не бяха издавани.

Изпитваме удовлетворение, че и ние сме допринесли за една благородна кауза.

Бъдете здрави!

Пазете се! 

* * * * * * * * * *

Вестник на 25. ОУ „Д-р Петър Берон“

В навечерието на новогодишните празници, въпреки карантината и неприсъствената форма на обучение 25.ОУ „Д-р Петър Берон“ може да се похвали с издаването на брой първи на училищен вестник „Училищен журнал“. Инициативата е на учениците от 5г клас. Създадохме група по Занимания по интереси „Млад журналист“ с ръководител Веска Малцева.

С много ентусиазъм децата се заеха да напишат и да разкажат на всички това, което ги вълнува, както тях, така и техните връстници. Написахме статии за различни теми от училищния и обществения живот. Участници в проект „Don't waste, save! The earth is yours“, по Програма „Еразъм+“ разказват за работата си по проекта и за пътуването си до Румъния през месец март тази година.

Статията във вестника може да прочетете ТУК.

* * * * * * * * * * 

Учениците от 3.г клас, с класен ръководител Станимира Миткова направиха макет на тема " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "НАШЕТО БЪДЕЩЕ!" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 ", свързан с дейностите ни по проект „Don't waste, save! The earth is yours“, по Програма „Еразъм+“, №2019-1-LV01-KA229-060411_4.

Изпълнени с мечти, свобода на действия и фантазия, децата заедно успяха да сътворят " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "Град на бъдещето" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 ", който изглежда по-зелен, по-чист, по-светъл.

Актуализира се еко училищното табло, чрез рисунки на учениците от първи клас на тема „Природни забележителности в моя роден край и нейното опазване“.

* * * * * * * * * *

Съгласно планираните дейности по проект „Don't waste, save! The earth is yours“, №2019-1-LV01-KA229-060411_4 през периода септември-декември 2020 г., учениците от начален етап извършиха следното:

- Актуализира се еко училищното табло, чрез рисунки на учениците от първи клас на тема „Природни забележителности в моя роден край и нейното опазване“. Създадоха се презентации на екологична тема, в които се разглеждат теми, свързани с опазването на природни паркове в България.

- Учениците от трети клас създадоха проект на тема „Опазване на околната среда“. Те направиха еко табла, чрез които изразиха своето виждане за това, как трябва да бъде опазена и поддържана екологично чиста околната среда.

- Направи се проучане на тема „Какво е боклук - отпадъци, как се разлагат на всички нива?“. Създадоха се интересни презентации от децата в четвърти клас,които отразяват пътят на боклука и неговата повторна употреба.

- Изработиха се изделия и орнаменти от отпадъчни материали с учениците от третите и четвъртите класове.

- Организира се състезание за лозунги свързани с боклук и отпадъци във вторите класове.

- Учениците изработиха коледни играчки от различни материали.

* * * * * * * * * *

Съгласно планираните дейности по проект „Don't waste, save! The earth is yours“, №2019-1-LV01-KA229-060411_4 учениците от 3.б клас с класен ръководител г-жа Мария Първанова направиха Карта на боклука в училище. За целта те предприеха следните мероприятия:

- Проучиха къде са най-големите източници на отпадъци в училище.

- Измериха по видове колко отпадъци се изхвърлят ежедневно. Изчислиха количествата за месец, както и за една учебна година.

- Установиха какви видове отпадъци се изхвълят.

- Всички данни бяха анализирани и отчетени в специално създадени бланки, от които е видно какъв боклук се изхвърля, в кои помещения има най-много отпадъци и какво количество се събира ежедневно.

На 08.01.2021 г. те решиха да направят ревизия на класната си стая, след като предварително уведомиха родителите си за предстоящата дейност. Всяко дете имаше осигурени лични ръкавици, престилка и подходящо облекло за ревизията на боклука в класната стая. Постлаха пригодени за целта платнища от хартия и с голям ентусиазъм сортираха еднородните отпадъци. След разделянето на боклука те измериха и записаха съдържанието на отпадъците. Хартията, стъклото и пластмасата беше изхвърлена в предназначените за това контейнери, а останалото в общите контейнери за смесени битови отпадъци.

Използвайки резултатите от ревизията предстои обсъждане на план за намаляване на отпадъците в училище, както и подобряване на разделното им събиране.

* * * * * * * * * *

Според някои легенди, ако успееш да направиш 100 хартиени жерава, можеш да си пожелаеш нещо и то ще се сбъдне. Жеравът е символ на мир и надежда в трудни времена.

Учениците от 3. г клас, с класен ръководител Станимира Миткова успяха да изработят точно 100 хартиени жерава и си пожелаха да са здрави и с усмивка на лице.

Предизвикваме всеки, който вярва в чудеса и има желание, да се опита да изработи поне едно Оригами – Жерав, и да си пожелае на свой ред нещо от сърце.

Оригамите са изработени като част от дейностите за месец януари по проект „Don't waste, save! The earth is yours“, № 2019-1-LV01-KA229-060411_4

* * * * * * * * * *

Дейностите за месец януари по проект „Don't waste, save! The earth is yours“, № 2019-1-LV01-KA229-060411_4 продължават. Вдъхновени от целта на проекта учениците от 3.а клас с класен ръководител г-жа Меглена Пецановска и от 4.д клас с класен ръководител г-жа Искра Бонева дадоха нов живот на хартиените отпадъци. Третокласниците изработиха красиви и полезни предмети, а децата от четвърти клас създадоха пролетен пейзаж.

* * * * * * * * * *

По проект „Don't waste, save! The earth is yours“, № 2019-1-LV01-KA229-060411_4 създадохме дигитална книга, която отразява дейностите по проекта за първата година.

Книга

* * * * * * * * * *

Учениците от 1.б клас в ЦДО, с ръководител г-жа Елвира Гюрева, изработиха макет на тема „Нашият чист и пъстър град“, свързан с дейностите ни по проект „Don't waste, save! The earth is yours“, по Програма „Еразъм+“, №2019-1-LV01-KA229-060411_4.

Пресъздавайки своята идея за една чиста и красива градска среда, децата показаха творческите си умения и екипна работа.

* * * * * * * * * * 

В час по Околен свят учениците от  1.г клас представиха своите проектни задачи на тема " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "Домашни и диви животни. Селскостопанска ферма и градина" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 ", свързани с дейностите ни по проект „Don't waste, save! The earth is yours“, №2019-1-LV01-KA229-060411_4. Първокласниците разказаха интересни и любопитни факти за живота както на дивите, така и на домашните животни, откроявайки и важната роля на растенията, от които добиваме най-разнообразни продукти. 

* * * * * * * * * * 

Първи март – Ден на мартеничката
Първи март е един от най-любимите пролетни празници. Той поставя началото на новата стопанска година, свързан е с пролетта и възраждането на природата за нов живот.
По стара българска традиция на този ден малки и големи се окичват с мартеници, с пожелания за здраве, успехи и надежда за нов, по-хубав живот. 
Учениците от 1-4 клас  си организираха работилници за мартеници. Изработиха много  красиви мартеници, с които украсиха стаите и фоайетата на училището.

* * * * * * * * * * 

Като част от дейностите свързани по проект проект „Don't waste, save! The earth is yours“, №2019-1-LV01-KA229-060411_4, учениците от 3. г клас с класен ръководител Станимира Миткова изработиха дърво с отпадъчни материали от пластмаса. С този проект децата показаха какво би се случило с природата около нас, ако продължаваме да я замърсяваме и да изхвърляме отпадъци. 

* * * * * * * * * * 

Във връзка с дейностите за месец февруари учениците от създадоха интересни бродерии. Те използваха специални конци и плат за да ушият български шевици.

Създадоха различни продукти с помощта на вълна, копчета и плат. Направиха се различни картички, хранилка за птици и кукла.

* * * * * * * * * *

Дейностите по проект „Don't waste, save! The earth is yours“, №2019-1-LV01-KA229-060411-4 за месец март са изпълнени в срок. Във връзка с честването на Световния ден на водата и Световния ден на гората учениците нарисуваха картини, направиха апликации и презентация по темите. Създадоха макет на морско дъно. Направиха се различни изделия от хартия: вази за цветя, зюмбюли, картички. Можем да се похвалим с макет на паметника на връх Шипка, символ на Освобождението на България. Учениците проучиха видовете отпадъци, които се изхвърлят в природата. Създадоха презентации, в които показват за колко време те се разграждат на Земята.

* * * * * * * * * *

Всяка година на 22 април се отбелязва Световният ден на Земята. Това е най-големият празник в света, който е честван от милиони хора. Причината е една – всички ние живеем на нашата планета Земя.

Денят на Земята се отбелязва за първи път на 22 април 1970 г. в САЩ и Канада. През 1990 г. денят е обявен за Международен празник, а в България се чества от 1993 година. Целта е хората по света да се обединят в защита на природата и околната среда.

По случай международния празник малките ученици от 2.а клас с класен ръководител г-жа Зорница Славкова, отбелязаха 22 април под мотото „Пазете ме“. Те засадиха цветя в саксии, изработиха табла, направиха макети на Земята и изгледаха филм за Деня на Земята.

Учениците от 3.а клас, с класен ръководител Меглена Пецановска посадиха орехи в саксия. Направиха хербарий, чрез който децата научиха как да разпознават видовете дървета по техните листа.

Виляна Бонева от 7.б клас представи презентация.

Всички дейности са осъществени във връзка с планираните мероприятия за месец април по по проект „Don't waste, save! The earth is yours“, №2019-1-LV01-KA229-060411-4

* * * * * * * * * *

Успешно приключиха планираните дейности за месец април по проект „Don't waste, save! The earth is yours“, №2019-1-LV01-KA229-060411-4.

  1. Във връзка с честването на Световния ден на здравето – 7 април, както и проучвания за въздействието на рециклирането върху здравословния ни начин на живот, учениците от седмите класове изготвиха презентации.
  2. Учениците от 2.а и 3.а клас направиха музикални инструменти от различни отпадъчни материали. Те създадоха: китари, цигулка,  маракаси, ксилофон, кастанети, панфлейта, флейта.  Забавляваха се на импровизиран от тях концерт като истински музиканти.
  3. Различни по вид и модел хвърчила изобретиха учениците от 3.а клас с отпадъчни материали с намерението да бъдат пуснати да полетят към небето.
  4. Учениците от 2.а, 4.а и 4.в клас създадоха различни предмети, предназначени за домашните ни любимци: къщички за птици, хранилка и играчки за животните.
  5. С думите „Да поканим занаятите в училище“ децата от 3. г клас бяха провокирани да изработят с общи усилия тъкачен стан и совалка с подръчни материали. С огромно желание и интерес те се запознаха с технологиите на производство на килими и разгледаха някои от занаятите от времето на Възраждането като килимарство, абаджийство и тъкачество.

             6. Своето второ предназначение намериха капачките от бутилки. Учениците от 3.а, 4.б и 4.в клас с голямо въображение изработиха различни картини с тях.

* * * * * * * * * *

 

Във връзка с дейностите, предвидени да се реализират през месец май по проект „Don't waste, save! The earth is yours“, № 2019-1-LV01-KA229-060411_4, 25. ОУ " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "Д-р Петър Берон" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " обявява конкурс за най-красива цветна градина.

През месец май класните ръководители на учениците от начален етап обявиха в групите на класовете си, че всеки който иска да се похвали със своята цветна градина може да вземе участие в конкурса. 

Предоставяме ви възможността да се насладите на предложенията, които получихме
Моля дайте своя глас за градината, която най-много ви е впечатлила ТУК

* * * * * * * * * *

Приключи конкурса за най-красива цветна градина, който беше свързан с дейностите по проект „Don't waste, save! The earth is yours“, № 2019-1-LV01-KA229-060411_4.

Конкурсът спечели Виктория Милкова от 3.а клас с класен ръководител Меглена Пецановска. За нея гласовете са 103. Наградата, която ще получи са семена на цветя, с които да направи своята градина още по-красива.

Всички резултати:

1. Колаж 1 – 98,1% - 103 гласа

2. В двора на баба – 95% - 40 гласа

3. Нашият двор – 85,7% - 14 гласа

4. Колаж 2 – 71,4% - 7 гласа

5. Моята цветна градина – 66,7% - 6 гласа

* * * * * * * * * *

На 24.06.2020 г. всички ученици, които взеха активно участие в конкурса " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "Моята цветна градина" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 " class=" class="style-244-325 "style-244-325 " class="style-244-325 ", получиха грамоти в знак на признателност за техния ентусиазъм. 

Победителката в състезанието получи като награда малък кактус, за който да се грижи, както и семена на цветя, които да посади в своята градина през пролетта. 

Конкурсът се проведе като част от дейностите по проект „Don't waste, save! The earth is yours“, № 2019-1-LV01-KA229-060411_4