Брой получени заявления за достъп до ОИ: нула

Даден е отговор с исканата обществена информация. 

Неразгледани заявления: няма 

Брой заявления, на които не е дадена обществена информация: няма