На 3 ноември 2022г. г-н Мартин Бадалян, преподвател по Музика проведе открит урок с учениците от 5г клас на тема "Изразните средства на музиката". В урока взеха участие и преподаватели,и родители, които работиха екипно, изпълнявайки ритмични упражнения, а учениците участваха в упражнения за метрум. 

Всички заедно изпълниха популярни мелодии в различно темпо и динамика. 

Урокът завърши с тестова задача на тема "Ритъм, метрум, темпо и динамика", на която учениците се представиха отлично.