През 2019/2020 учебна година 25. ОУ "Д-р Петър Берон" участва в проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж"  с период на изпълнение от 15.10.2019 г. до 14.10.2022 г.

Сформирани са пет клуба по интереси, отговарящи на Дейност 6 от проекта, „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности ( клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране)“.

Дейностите, които се реализират и са свързани с дигитална компетентност на учениците включва следните пет области:

  1. Грамотност за данни и информация

1.1.  Преглеждане, търсене и филтриране на информация

1.2.  Определяне на потребност от информация

1.3.  Оценяване на информация

1.4.  Съхраняване и извличане на информация

  1. Създаване на дигитално съдържание

2.1.  Разработване на съдържание

2.2.  Интегриране и преработване на информация

2.3.  Авторски права и лицензи

2.4.  Изготвяне на мултимедийни и творчески продукти

2.5. Програмиране

  1. Комуникация и сътрудничество

3.1.  Взаимодействие чрез технологии

3.2.  Споделяне на информация и съдържание

3.3.  Участие в онлайн гражданско общество

3.4.  Сътрудничество чрез дигитални канали

3.5.  Етични правила

3.6.  Управление на дигиталната идентичност

  1. Решаване на проблеми

4.1.  Решаване на технически проблеми

4.2.  Решаване на практически и теоретични проблеми чрез технологии

4.3.  Предлагане на технологични решения на конкретен проблем

4.4. Определяне на потребност от надграждане на дигиталната компетентност

  1. Информационна сигурност

5.1.  Защита на устройствата

5.2.  Защита на данните и дигиталната идентичност

5.3.  Защита на здравето

5.4.  Защита на природата

* * * * * * * * * *

В 25. ОУ "Д-р Петър Берон" са сформирани пет групи по проект "Образование за утрешния ден"

1. IT нинджа - бял колан.

2. Еколози.

3. Математиката - лесна и забавна.

4. Млад бероновец - млад програмист.

5. Програмиране за най-малките.

* * * * * * * * * * 

Полезни връзки:

Електронна платформа на проекта

МОН  

Обучителна платформа  

Указания за изпълнение на дейностите