Еразъм+
Еразъм+

Дейностите, продуктите и информацията, изложена в тази секция отразяват единствено гледната точка на автора и Европейската комисия не носи отговорност за използването по какъвто и да било начин на съдържащата се в тях информация.

Проектна идея: Проектът е насочен към предоставяне на психологическа подкрепа на учениците и учителите в ерата на COVID-19. Нашата основна цел е да подпомогнем образователния процес и да подобрим образователната атмосфера по време на пандемията.

COVID-19 оказа огромно въздействие върху основното образование в цяла Европа. Пандемията, причинена от COVID-19, наруши основните аспекти на обществения, икономическия, образователния и личния живот по целия свят, както е потвърдено от Световната здравна организация (2021). Пандемията от COVID-19 вече имаше безпрецедентно въздействие върху децата, семействата и училищата по целия свят, включително в ЕС.

Поради пандемията от COVID-19 повечето училища в ЕС бяха затворени за определен период от време. Появиха се различни стратегии, за образование на децата, включително лично обучение, дистанционно обучение и различни хибридни конфигурации, които включват както лични, така и дистанционни стратегии. Тъй като професионалистите в областта на образованието се адаптират, за да отговорят на образователните, социални и емоционални нужди на учениците, има редица образователни услуги, които продължават да бъдат нарушени в много страни.

Предвид важната роля, която училищата играят за здравето и правилното развитие на децата, закриването на училища има значително и неблагоприятно въздействие върху психичното здраве на децата. Продължителната изолация и липсата на мрежа за обществена подкрепа не само нарушиха структурата, рутините и взаимодействията с връстниците, но също така увеличиха нуждата от достъп до услуги за психологическа терапия, до които младите хора често имат достъп чрез своите училища.

Изправен пред тази нова ситуация, WELL-19 е проект, съфинансиран от Европейската комисия чрез програмата Erasmus+ KA2, която има за цел да подобри качеството на обслужването на психолозите в училищата, подобряване на техните умения за новата ситуация, възникнала с пандемията. на COVID-19.
 

Цел: Психологическа подкрепа на ученици и учители по време на пандемия.

 

Дейности: Проектът включва три иновативни интелектуални продукта, преведени на девет езика:

1. Ръководство и насоки към учителите, които да прилагат методи и подходи в обучението, използвайки психологически похвати. 

2. Създаване на образователни ресурси и видео лекции за учители. Реализиране на онлайн платформа, включваща видео лекции за обучение и дейности, свързани с онлайн психологическа подкрепа в цяла Европа.

3. Наръчник за психолози, включващ работа и извършване на действия за подкрепа на ученици, семейства и учители.

В края на разработването на резултатите се планира също така да се организират общо 8 мултиплициращи събития, по едно във всяка участваща страна, в които бенефициентите на проекта ще могат да научат подробно характеристиките на тези резултати.

Проект: „Wellbeing During COVID‐19 Pandemic and Beyond“, по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2, с регистрационен номер 2021-1-ES01-KA220-SCH-000031558

 

Ръководител: Надка Доковска, директор на 25. ОУ „Д-р Петър Берон“

Координатори: Илияна Илиева, ръководител проекти; Десислава Илиева, сътрудник по управление на европейски проекти и програми

Партньори: Гърция, Испания, Португалия, Румъния, Руска федерация, Словения, Турция

********************************************************************************************************************

В периода 17.05.2022 - 18.05.2022 се осъществи първата мобилност в гр. Иби, Испания по проект  „Wellbeing During COVID‐19 Pandemic and Beyond“, № 2021-1-ES01-KA220-SCH-000031558.

На срещата присъстваха представители на всички партньорски организации по проекта. Представители на 25. ОУ "Д-р Петър Берон" бяха г-жа Валя Кръстева, зам.-директор учебна дейност; г-жа Десислава Илиева, учител в начален етап на основното образование и  сътрудник по управление на европейски проекти и програми и г-жа Анна Иванова, учител по английски език.

Осъществи се учредително събрание. Бяха обсъдени съществени въпроси, касаещи работната стратегия при изпълнението на предвидените проектни дейности. Взеха се важни решения за постигането на оптимални проектни резултати, като за целта бяха набелязани персоналните отговорности на всяка страна партньор.

Предвид оперативното изпълнение на проектните дейности и реализирането на набелязаните проектни резултати координаторът на проекта предостави детайлна информация за задачите в отделните етапи на работа, сроковете им за изпълнение и критериите за обобщаване на резултатите. Бяха обсъдени и датите на следващите транснационални срещи.

Накрая нашите участници се запознаха с дейността на университета, в който се проведе срещата.

*********************************************************************************************************************

В периода от 06.10.2022 г. – 07.10.2022 г. се проведе втора транснационална среща по проект  „Wellbeing During COVID ‐19 Pandemic and Beyond“, №2021-1-ES01-KA220-SCH-000031558 в гр. Истанбул, Турция.

На срещата представители на 25. ОУ "Д-р Петър Берон" бяха г-жа Десислава Илиева, учител в начален етап на основното образование и г-жа Милена Костадинова, организатор стопански дейности.

На срещата бяха дискутирани въпроси, касаещи работната стратегия при изпълнението и завършването на работния процес по интелектуален продукт 1. Дадоха се насоки за работа по интелектуален продукт 2, който ще съдържа 5 видеа, чрез които ще се предостави онлайн психологическа подкрепа за учители.

По време на мобилността се обсъдиха: План за качество, План за Риск и План за разпространение на проектните дейности.

Разпределиха се и персоналните отговорности на всяка страна партньор.

*********************************************************************************************************************

Дейностите по проект „Wellbeing During COVID‐19 Pandemic and Beyond“, №2021-1-ES01-KA220-SCH-000031558 продължават.

1. Изготви се информационен бюлетин, Брой 2, чрез който информираме за проведената среща в Истанбул за периода 06.10.2022 - 07.10.2022.

2. Интелектуален продукт О1 е изработен съвместно с всички партньори по проекта. В момента се превежда от всичките осем участници на роден език. Очаквайте скоро неговата публикация от българска страна.

3. Започнаха дейностите по заснемане видеата, свързани с работата ни по интелектуален продукт О2. Те ще бъдат свързани с психологическо консултиране на учители.