Еразъм+
Еразъм+

Дейностите, продуктите и информацията, изложена в тази секция отразяват единствено гледната точка на автора и Европейската комисия не носи отговорност за използването по какъвто и да било начин на съдържащата се в тях информация.

Проектна идея: Проектът е насочен към предоставяне на психологическа подкрепа на учениците и учителите в ерата на COVID-19. Нашата основна цел е да подпомогнем образователния процес и да подобрим образователната атмосфера по време на пандемията.

COVID-19 оказа огромно въздействие върху основното образование в цяла Европа. Пандемията, причинена от COVID-19, наруши основните аспекти на обществения, икономическия, образователния и личния живот по целия свят, както е потвърдено от Световната здравна организация (2021). Пандемията от COVID-19 вече имаше безпрецедентно въздействие върху децата, семействата и училищата по целия свят, включително в ЕС.

Поради пандемията от COVID-19 повечето училища в ЕС бяха затворени за определен период от време. Появиха се различни стратегии, за образование на децата, включително лично обучение, дистанционно обучение и различни хибридни конфигурации, които включват както лични, така и дистанционни стратегии. Тъй като професионалистите в областта на образованието се адаптират, за да отговорят на образователните, социални и емоционални нужди на учениците, има редица образователни услуги, които продължават да бъдат нарушени в много страни.

Предвид важната роля, която училищата играят за здравето и правилното развитие на децата, закриването на училища има значително и неблагоприятно въздействие върху психичното здраве на децата. Продължителната изолация и липсата на мрежа за обществена подкрепа не само нарушиха структурата, рутините и взаимодействията с връстниците, но също така увеличиха нуждата от достъп до услуги за психологическа терапия, до които младите хора често имат достъп чрез своите училища.

Изправен пред тази нова ситуация, WELL-19 е проект, съфинансиран от Европейската комисия чрез програмата Erasmus+ KA2, която има за цел да подобри качеството на обслужването на психолозите в училищата, подобряване на техните умения за новата ситуация, възникнала с пандемията. на COVID-19.
 

Цел: Психологическа подкрепа на ученици и учители по време на пандемия.

 

Дейности: Проектът включва три иновативни интелектуални продукта, преведени на девет езика:

1. Ръководство и насоки към учителите, които да прилагат методи и подходи в обучението, използвайки психологически похвати. 

2. Създаване на образователни ресурси и видео лекции за учители. Реализиране на онлайн платформа, включваща видео лекции за обучение и дейности, свързани с онлайн психологическа подкрепа в цяла Европа.

3. Наръчник за психолози, включващ работа и извършване на действия за подкрепа на ученици, семейства и учители.

В края на разработването на резултатите се планира също така да се организират общо 8 мултиплициращи събития, по едно във всяка участваща страна, в които бенефициентите на проекта ще могат да научат подробно характеристиките на тези резултати.

Проект: „Wellbeing During COVID‐19 Pandemic and Beyond“, по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2, с регистрационен номер 2021-1-ES01-KA220-SCH-000031558

 

Ръководител: Надка Доковска, директор на 25. ОУ „Д-р Петър Берон“

Координатори: Илияна Илиева, ръководител проекти; Десислава Илиева, сътрудник по управление на европейски проекти и програми

Партньори: Гърция, Испания, Португалия, Румъния, Руска федерация, Словения, Турция

********************************************************************************************************************

В периода 17.05.2022 - 18.05.2022 се осъществи първата мобилност в гр. Иби, Испания по проект  „Wellbeing During COVID‐19 Pandemic and Beyond“, № 2021-1-ES01-KA220-SCH-000031558.

На срещата присъстваха представители на всички партньорски организации по проекта. Представители на 25. ОУ "Д-р Петър Берон" бяха г-жа Валя Кръстева, зам.-директор учебна дейност; г-жа Десислава Илиева, учител в начален етап на основното образование и  сътрудник по управление на европейски проекти и програми и г-жа Анна Иванова, учител по английски език.

Осъществи се учредително събрание. Бяха обсъдени съществени въпроси, касаещи работната стратегия при изпълнението на предвидените проектни дейности. Взеха се важни решения за постигането на оптимални проектни резултати, като за целта бяха набелязани персоналните отговорности на всяка страна партньор.

Предвид оперативното изпълнение на проектните дейности и реализирането на набелязаните проектни резултати координаторът на проекта предостави детайлна информация за задачите в отделните етапи на работа, сроковете им за изпълнение и критериите за обобщаване на резултатите. Бяха обсъдени и датите на следващите транснационални срещи.

Накрая нашите участници се запознаха с дейността на университета, в който се проведе срещата.

*********************************************************************************************************************

В периода от 06.10.2022 г. – 07.10.2022 г. се проведе втора транснационална среща по проект  „Wellbeing During COVID ‐19 Pandemic and Beyond“, №2021-1-ES01-KA220-SCH-000031558 в гр. Истанбул, Турция.

На срещата представители на 25. ОУ "Д-р Петър Берон" бяха г-жа Десислава Илиева, учител в начален етап на основното образование и г-жа Милена Костадинова, организатор стопански дейности.

На срещата бяха дискутирани въпроси, касаещи работната стратегия при изпълнението и завършването на работния процес по интелектуален продукт 1. Дадоха се насоки за работа по интелектуален продукт 2, който ще съдържа 5 видеа, чрез които ще се предостави онлайн психологическа подкрепа за учители.

По време на мобилността се обсъдиха: План за качество, План за Риск и План за разпространение на проектните дейности.

Разпределиха се и персоналните отговорности на всяка страна партньор.

*********************************************************************************************************************

Дейностите по проект „Wellbeing During COVID‐19 Pandemic and Beyond“, №2021-1-ES01-KA220-SCH-000031558 продължават.

1. Изготви се информационен бюлетин, Брой 2, чрез който информираме за проведената среща в Истанбул за периода 06.10.2022 - 07.10.2022.

2. Интелектуален продукт О1 е изработен съвместно с всички партньори по проекта. В момента се превежда от всичките осем участници на роден език. Очаквайте скоро неговата публикация от българска страна.

3. Започнаха дейностите по заснемане видеата, свързани с работата ни по интелектуален продукт О2. Те ще бъдат свързани с психологическо консултиране на учители. 

*********************************************************************************************************************

Създаден е интелекетуален продукт О1 - Ръководство за възможностите и експертиза на учителите в училище. Ръководството е преведено на 9 езика. Всеки партньор направи превод на родния език.

От месец ноември 2022г. до сега се организираха дейости свързани със заснемане на видеа, които предоставят психологическо консултиране за учители, дават практични идеи и подходи за справяне с онлайн обучението по време на Ковид 19.

Всяко от видеата е с продължителност не повече от 10 минути. Запознайте се тях:

Видео 1

Видео 2

Видео 3

Видео 4

Видео 5

*********************************************************************************************************************

В края на месец март се проведе трета транснационална среща по проект „Wellbeing During COVID ‐19 Pandemic and Beyond“.

В мобилността участие взеха: г-жа Надка Доковска, директор на 25. ОУ; г-жа Валя Кръстева, заместник-директор по УД и г-жа Анна Иванова, учител по английски език.

На срещата се даде отчет за извършените дейности по двата интелектуални продукта, които са създадени до момента. Обсъди се начина на осъществяване на мониторинг, свързан с дейностите по проекта. Поставиха се срокове за предстоящото представяне на онлайн платформа, която ще предостави отворени образователни ресурси от видео лектории. Всяка държава представя по пет видеа, които ще имат субтитри на всички езици.

*********************************************************************************************************************

След срещата в Атина, Гърция, се изготви информационен бюлетин, Брой 3, чрез който информираме за проведената среща за периода 30.03.2023 - 31.03.2023 по проект „Wellbeing During COVID‐19 Pandemic and Beyond“, №2021-1-ES01-KA220-SCH-000031558

*********************************************************************************************************************

На 23 май 2023 г. в 25. ОУ "Д-р Петър Берон" се проведе Пилотно събитие по проект „Wellbeing During COVID‐19 Pandemic and Beyond“, №2021-1-ES01-KA220-SCH-000031558.

На срещата се представиха отворените образователни ресурси от видео лекции, които са създадени в интелектуален продукт О2 на проекта.

Аудиторията беше запозната с основната цел на проекта, ръководството, което се създаде в интелектуален продукт О1 и предстоящата работа, свързана с третия интелектуален продукт О3.

При промотирането на видеолекциите се предостави линк към платформата за образователни ресурси (https://well-19.eu/). Разгледаха се различни уроци и аудиовизуални материали, които са безплатен ресурс в сайта на проекта. Дадоха се насоки за тяхното използване.

В края на срещата се осъществи обратна връзка, чрез анкета, която се попълни от присъстващите на събитието.

********************************************************************************************************************

От 05.10.2023 г. до 06.10.2023 г. се проведе четвърта заключителна транснационална среща по проект „Wellbeing During COVID ‐19 Pandemic and Beyond“, в гр. Брежице, Словения.

В мобилността участие взеха: г-жа Надка Доковска, директор на 25. ОУ и г-жа Анна Иванова, учител по английски език.

На срещата присъстваха представители от всички партньорски организации, участващи в проекта. Беше направен общ преглед на извършените до сега дейности и се обсъди продължителността на проекта. Коментира се интелектуален продукт 2, който съдържа видеоклипове, свързани със създаденото „Ръководство за възможностите и експертиза на учителите в училище“. Прегледа се платформата, където са качени видеата както и събитието, което се организира във връзка с разпространението им. Коментира се интелектуален продукт 3 и се анализираха преводите към него. Обсъди се събитието свързано с популяризирането на трите продукта. Съгласуваха се характеристиките му. Определи се време на провеждането му и необходимата документация за отчет. Разпределиха се и се разясниха задачите по него и се поставиха срокове за извършването им.

*********************************************************************************************************************

На 25.10.2023 г. в конферентна зала на х-л „Женева“ се проведе заключително събитие по проект „Wellbeing During COVID‐19 Pandemic and Beyond“, №2021-1-ES01-KA220-SCH-000031558, по Програма „Еразъм+“, в който 25. ОУ „Д-р Петър Берон“ е партньор заедно с Гърция, Испания, Португалия, Румъния, Руска федерация, Словения и Турция.

На събитието бяха представени отворени образователни ресурси, предназначени за директори, психолози, учители и ученици.

Присъстващите имаха възможност да  се запознаят с трите интелектуални продукта, които бяха създадени съвместно от партньорите в продължение на две години, както следва:

1. „Ръководство за възможности и експертиза на учителите в училище“ – документ, описващ компетенциите, ролите и отговорностите на училищния психолог на ЕС. Моделът е написан в съответствие с терминологията на ECVET съгласно Европейската квалификационна рамка.

2. „Отворени образователни ресурси от видео лекции за учители“ – онлайн платформа, включваща специално обучение за психолози, желаещи да работят в училищната образователна система, според модела на компетенциите, създадени в Интелектуален продукт 1, актуализирана за ефективна работа от разстояние, за да осигури бърз отговор на кризата с Covid-19.

Платформа за образователни ресурси  - https://well-19.eu/

3. "Препоръки за политиките на учителите в училище" – цялостен SWOT анализ на училищната психология в осем страни по проекта. Този анализ се задълбочава в множество измерения, включително съществуващи закони, политики, разпоредби и препоръки, оформящи психологическата професия, с особен акцент върху компетенциите, свързани с училищната образователна система. Чрез включването на необвързващи разпоредби, оценки от независими национални експерти и подробно очертаване на предложените роли и отговорности за училищните психолози, този документ се очертава като незаменим наръчник за напредък в областта на психологията.

Цялата информация, свързана с дейностите по проекта може да намерите на сайта на 25. ОУ „Д-р Петър Берон“ – https://s.shopeee.com/i6dk