Еразъм+
Еразъм+

image-20220607233339-1
image-20220607233339-1

 

Дейностите, продуктите и информацията, изложена в тази секция отразяват единствено гледната точка на автора и Европейската комисия не носи отговорност за използването по какъвто и да било начин на съдържащата се в тях информация.

Проектна идея: Изкуствата заемат важно място в учебната програма за предучилищна възраст и учениците в начален етап на обучение, но използваната методология се различава в отделните училища и в различните държави. С този проект ние целим идентифициране на техники, методи и подходи за най-добри практики, които всички партньорски институции могат да прилагат успешно.

Особено важно в нашия проект е да се стимулира европейското сближаване между деца, учители и общности. Изпълнението на проекта ще доведе до постигането на цели на европейските стратегии за съвременно образование. Това не може да бъде постигнато само от едно училище, дори държава, а само чрез сътрудничество на образователни институции с различни системи на обучение. Приносът на всяко училище чрез споделяне на опит и генериране на нови идеи съответно води до иновации в образованието.

Цели на проекта:

- да развиват креативност на децата, естетическа чувствителност и интерес към културни дейности, техните социални и емоционални умения, комуникативни умения, умения за решаване на проблеми;

- да се подобри институционалната способност на партньорите да привличат децата към артистични дейности, чрез съвместно идентифициране на иновативни методи на преподаване и практикуване на изкуства, но също така и да се привлекат местните обществени и културни организации, участващи в училищните дейности;

- да експериментира най-добрите практики от различни образователни системи и да въведе нови подходи за организиране на образователния процес;

- да развият способността на учителите да имат по-креативен подход в своите преподавателски дейности чрез интегриране на елементи от изкуството и дигитални умения.

Планирани проектни дейности:

- създаване на пощенски картички или декорации, направени по различни художествени методи и техники по случай зимните празници;

- музикални и художествени конкурси;

- статии, публикувани в местните медии и в интернет;

- календар за 2023 г. с изображения, направени по време на изпълнението на проекта с цел популяризиране на проекта пред местната общност и повишаване на видимостта му;

- представяне на записаните танцови дейности, както и на музикалните дейности, специфични за всяка партньорска институция;

- изложби, организирани в партньорските институции/публични институции, показващи различни техники за визуално изкуство;

-  създаване на арт каталог, представящ детски произведения на изкуството;

- театрални представления;

- изработка на методологическо ръководство за най-добри практики за техники, използвани в дейности по визуални изкуства;

- създаване на DVD на тема: „Международна колекция от традиционни танци и музика“;

- отпечатване на многоезичен речник за деца, който ще бъде замислен като колекция от ежедневни думи и фрази на всички национални езици на партньорите; думите ще бъдат придружени от илюстративна картина;

- изложби на рисунки/картини, представящи аспекти от изучаваните истории;

- кратка колекция от истории, създадени от децата;

- публикация на вестник „Новини от пъстрия свят на изкуството“;

- детски видеоконференции.

Проект: “LITTLE ARTISTS ACROSS EUROPE”, по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2: „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, с регистрационен номер 2020-1-RO01-KA227-SCH-095699

Ръководител: Надка Доковска, директор на 25. ОУ „Д-р Петър Берон“

Координатор: Илияна Илиева, ръководител на направление ИКТ

Партньори: Испания, Португалия, Румъния, Турция, Хърватска

* * * * * * * * * *

През месец юни се реализира първата дейност по проект “LITTLE ARTISTS ACROSS EUROPE”, по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2: „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, с регистрационен номер 2020-1-RO01-KA227-SCH-095699.

Учениците от подготвителната група в 25. ОУ "Д-р Петър Берон", под ръководството на г-жа Десислава Маринова и г-н Мартин Бадалян, създадоха "Танц на приятелството", използвайки системата на Орф-Шулверк. Системата се основава на методи, чиято цел е чрез забавни занимания и игри да се отключи и развие музикалния и творчески потенциал, заложен в децата от най-ранна възраст.

Децата, които изпълняват танци по методиките на Шулверк:

- На първо място те играят!

- С напътствията на музикални педагози изпълняват различни ритмични, говорни и двигателни упражнения.

- Следват с движения ритъма на различна музика.

- Децата свирят на елементарни „Орф-Шулверк" инструменти.

Линк към видеото: Видео

* * * * * * * * * *

Към настоящият момент се проведоха две мобилности и редица дейности по Проект: “LITTLE ARTISTS ACROSS EUROPE”, по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2: „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, с регистрационен номер 2020-1-RO01-KA227-SCH-095699.

В периода 16.08.2021 г. – 20.08.2021 г. се проведе първата мобилност по проекта в гр. Анталия, Турция. В нея участие взеха: г-жа Надка Доковска, директор на 25. ОУ „Д-р Петър Берон“; г-жа Невена Серафимова, заместник-директор учебна дейност; г-жа Валя Кръстева, заместник-директор учебна дейност и г-жа Илияна Даскалова, учител в начален етап на основното образование.

Целта на мобилността беше обмен и интеграция на иновативни и креативни образователни подходи в преподавателската дейност с децата от подготвителна група.

В първият ден нашите представители бяха посрещнати от домакините на детска градина „Sehit Tegmen Ayfer Gok Anaokulu“. Те разгледаха стаите, в които се обучават децата, както и присъстваха на част от провежданите към момента урочни дейности.

По време на мобилността се проведоха практически занимания от системата на Орф-Шулверк. Този метод е подходящ чрез музика децата да пресъздават своите емоции и преживявания. Първоначално се разказва приказка на децата, които са легнали, отпуснати на пода, седейки на колене, слушайки успокояваща или динамична музика. Следва изпълнение на танци, свирене чрез ритмични инструменти под звуците на музика на Орф.

Участниците в мобилността посетиха природно училище „Утопия“, което учениците от детската градина посещават веднъж седмично или през ваканционните дни. Тук всеки екип подготви „Танц на шапката“, чрез който представи страната си.

Проведе се работна среща между координаторите, на която бяха обсъдени бъдещите проектни дейности и предстоящи мобилности.

Една от най-важните цели на настоящия проект е да се стимулира европейското сближаване между деца, учители и общности. Турският екип успешно допринесе за това чрез практическото споделяне на своя позитивен опит и новаторски идеи, които всеки от партньорите ще сподели и пренесе в своята институция. Това ще обогати иновативните практики в работата с най-малките в 25.ОУ.

Изкуствата заемат важно място в учебната програма за предучилищна възраст и учениците в начален етап на обучение, но използваната методология се различава в отделните училища и в различните държави и именно това прави мобилността така ценна. В Анталия се споделиха техники, методи и подходи, които всички партньорски институции могат да прилагат успешно, обогатявайки ги с традициите на собствената си страна.

Нашите представители се запознаха със системата на Орф-Шулверк, чиято цел е чрез забавни занимания и игри да се отключи и развие музикалния и творчески потенциал, заложен в децата от най-ранна възраст.

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

На 13.09.2021 г. в 25. ОУ „Д-р Петър Берон“ се проведе семинар за споделяне на добри образователни практики от проведена мобилност по проект “LITTLE ARTISTS ACROSS EUROPE”, № 2020-1-RO01-KA227-SCH-095699.

Наученото по време на мобилността, проведена в гр. Анталия, Турция, сподели г-жа Илияна Даскалова, учител в начален етап на основното образование. Тя разказа за впечатленията на всички участници в курса на тема "Драма и Орф методи за творческа музика".

По време на презентацията г-жа Даскалова представи посещението в Анталия и сподели с колегията какво представлява системата на Орф-Шулверк. Това е креативен начин на работа с деца, съчетаващ ритъм, говор, музика и движение с интересни игри, в който децата творят, за да откриват и разбират света на изкуството. Така децата се учат да бъдат част от група, да се съобразяват с другите, не само със собственото си аз; да бъдат част от едно цяло, но в същото време и да се запазят собствения си почерк.

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

В периода 01.11.2021г. – 03.11.2021 г. се проведе първата транснационална среща по проект “LITTLE ARTISTS ACROSS EUROPE”, № 2020-1-RO01-KA227-SCH-095699 в гр. Бадахос, Испания. В нея участваха г-жа Илияна Илиева, ръководител направление ИКТ и ръководител проекти и г-жа Десислава Илиева, учител в начален етап на основното образование и сътрудник по управление на европейски проекти и програми.

По време на срещата се осъществиха следните дейности:

 • Направи се анализ и оценка на изпълненото до сега по проекта;
 • Уточни се проектната документация и се синхронизираха действията на партньорите, касаещи разпространението на проекта;
 • Обсъди се план DEOR, който стои в основата на дейностите, които всяка страна трябва да осъществи;
 • Представи се първия брой на вестник „Новини от цветния свят на изкуството“, който ще бъде подготвян на всеки четири месеца от различна страна-партньор;
 • Разгледа се методология за многоезично образование и обучение в предучилищна възраст;
 • Испанският партньор представи, създадения от тях многоезичен речник „Приятели в цяла Европа“. Речникът е съставен от 91 думи, преведени на шест езика, съдържащи  изрази от различни области като числа, форми, цветове и др.;
 • Състави се подробен план за реализация на дейностите по визуални изкуства, които предстоят да се извършат от месец януари до месец юни 2022 г.;
 • Уточни се администрацията на сайта на проекта и платформата на eTwinning;
 • Планира се видеоконференция, която ще се проведе между страните на 15.12.2021 г., с участие на децата от детските градини и подготвителни групи;
 • По случай предстоящите новогодишни празници ще бъдат направени и изпратени картички с коледни и новогодишни поздравления на румънския координатор;
 • Направи се избор по групи между две страни, чиято задача е всеки да изиграе народен танц на партньора си.

Срещата между координаторите, проведена в гр. Бадахос, Испания допринесе за повече яснота и уточнения, относно бъдещите дейности по проекта.

25. ОУ „Д-р Петър Берон“ отново разчита на своите малки възпитаници за достойно представяне на Българския отбор.

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Подготвителна група в 25. ОУ „Д-р Петър Берон“, под ръководството на г-жа Десислава Маринова, изпълниха част от дейностите, планирани по проект “LITTLE ARTISTS ACROSS EUROPE”, № 2020-1-RO01-KA227-SCH-095699.

След проведен урок с най-малките, осъществен по методиката на ОРФ се пресъздаде приказката „Дядо вади ряпа“. Линк към видеото: https://youtu.be/9n5ypN63jbg.

Въодушевени от начина на интерпретация на приказка чрез музика, г-жа Маринова създаде танц с малчуганите по мотиви на известната българска песен „Зайченцето бяло“.  Линк към видеото: https://youtu.be/4SJ9SkipUGo.

При проведената среща в гр. Бадахос, Испания на българският отбор се падна задачата да пресъздаде испански народен танц. Как майсторски се справиха и с това предизвикателство децата от подготвителна група, може сами да се убедите, гледайки следното видео: https://youtu.be/8UOFW-HL3XI.

Чрез гласуване между партньорите се взе решение всяка страна да представи своя версия на „Танц на тролчетата“, видео което получихме от Испания. Ето и нашето изпълнение: https://youtu.be/BrH6n1r3IWI.

Очаквайте още моменти, чрез които ще се убедите, че нашите най-малки ученици с нищо не отстъпват на своите по-големи съученици в реализацията по проекти „Еразъм+“.

* * * * * * * * * * * * * * * 

На 15.12.2021 г. се осъществи първата ни видеоконференция, свързана с планирани дейности проект “LITTLE ARTISTS ACROSS EUROPE”, № 2020-1-RO01-KA227-SCH-095699. Срещата се проведе чрез платформата на Zoom.

Всички партньори взеха участие в поздравленията си по случай коледните и новогодишни празници. България отново се представи чудесно.

Учениците от подготвителна група в 25. ОУ „Д-р Петър Берон“, под ръководството на г-жа Десислава Маринова, изпълниха танц на снежинките, изпяха песента „Пей, звънче“ и отправиха своите новогодишни поздрави към партньорите.

Малчуганите направиха сами коледни и новогодишни поздравителни картички, които изпратиха на координатора на проекта в гр. Крайова, Румъния.

С голям ентусиазъм те украсиха своята Коледна елха и допринесоха за празничното настроение, обзело всички в училище.

Линк към танц за снежинките - https://youtu.be/jonoNIyju1w

Линк към „Пей, Звънче“ - https://youtu.be/e5Ede5lM-zw

Украсяване на Коледна елха - https://youtu.be/TJub9ikdHEU

* * * * * * * * * * * * * * *

Използвайки техника Акварелна живопис, най-малките ни ученици създадоха картини на тема „Зимата в моя град“. Направиха изложба, която е част от дейностите проект “LITTLE ARTISTS ACROSS EUROPE”, № 2020-1-RO01-KA227-SCH-095699.

* * * * * * * * * * * * * * *

Децата от подготвителна група проведоха занимание на тема „Аз съм малък пешеходец“, част от DEOR план по проект “LITTLE ARTISTS ACROSS EUROPE”, № 2020-1-RO01-KA227-SCH-095699.

Най-малките ни ученици гледаха видео, свързано с правилата за движение по пътищата, изпяха песента „Пази се!“ и използвайки техниката Апликация, направиха светофари и пешеходна пътека.

Накрая чрез драматизация пресъздадоха правилата за движение по пътищата.

* * * * * * * * * * * * * * *

На 21.02.2022г. в 3 и 4 възрастова група на гости беше г-жа Мирослава Николова – майка на едно от децата. Г-жа Николова се занимава професионално с рисуване и художествено оформление. Тя демонстрира на децата как като истински художници да нарисуват ябълка. По време на представянето си използва различни арт техники и материали, за да получи крайния резултат. Учениците представиха с гордост своите рисунки, които създадоха със светлосянка, използвайки мек сив молив и хлебна гума.

Най-малките ни възпитаници се справиха отлично с тази доста трудна задача.

Накрая организираха изложба, която е част от дейностите по проект “LITTLE ARTISTS ACROSS EUROPE”, № 2020-1-RO01-KA227-SCH-095699.

* * * * * * * * * * * * * * *

Баба Марта бързала,
на подготвителна група мартеници вързала.
Мартеници чудни
с ресни червени,
да са ранобудни,
да растат засмени,
бели и червени.

Децата от подготвителна група посрещнаха с радост баба Марта, дейност от DEOR план по проект “LITTLE ARTISTS ACROSS EUROPE”, № 2020-1-RO01-KA227-SCH-095699.

* * * * * * * * * * * * * * *

Децата от подготвителна група проведоха занимание на тема „Пролет иде“, част от дейностите, планирани по проект “LITTLE ARTISTS ACROSS EUROPE”, № 2020-1-RO01-KA227-SCH-095699. Практическите им дейности бяха свързани основно с работа с пластелин. Използвайки своето въображение те изработиха различни модели на пролетен пейзаж. Пластелинът оживя в детските ръце, изработиха се дървета, животни и цветя.

Усвоиха техниката „Оригами“ и създадоха цветна поляна, работейки по темата „Ние обичаме природата“. Прекрасните цветя са в изпълнение на DEOR план по проекта.

* * * * * * * * * * * * * 

С наближаването на пролетния цикъл от празници, сред които най-значимо място за нас християните има Великден, най-малките ученици от подготвителната група подготвиха музикален поздрав за цялата училищна общност и не само, изпявайки песен за Великден. Линк към песента: https://youtu.be/pEGwJKb_7BY

Специално за всички наши почитатели ви представяме хорото „Боряно, борянке“. Линк: https://youtu.be/28dCgU9LXLc

* * * * * * * * * * * * * 

Дейности осъществени през месеците май и юни по проект “LITTLE ARTISTS ACROSS EUROPE” № 2020-1-RO01-KA227-SCH-095699:

 • Квилинг. Това е форма на изкуството, която включва използването на ленти от хартия, които се навиват, сгъват в определени форми или се слепват заедно, за да се създаде интересен декоративен дизайн. Използвайки тази техника децата от подготвилна група изработиха прекрасни цветя и пеперуди.
 • На гипсова подложка се изработиха знамената на всяка държава партньор.
 • Запознаха се с техниката Папие-маше. Най-малките направиха различни фигури на животни и панички.

* * * * * * * * * * * * *

В периода 30.05 – 03.06.2022 г. в гр. Vieiria de Leiria, Португалия се проведе среща между партньорите по проект “LITTLE ARTISTS ACROSS EUROPE” № 2020-1-RO01-KA227-SCH-095699. На мобилността представители на 25. ОУ „Д-р Петър Берон“ бяха: г-жа Илияна Илиева, г-жа Десислава Илиева, г-жа Десислава Маринова и г-жа Катя Тенекеджиева“.

Бяха проведени редица мероприятия и практически дейности, свързани с основната тема на обучението, а именно: „Информационни комуникационни технологии  и използването на дигитални, медийни продукти в образованието“. Ръководител на срещата бе г-н Jose Solares, който демонстрира приложението на роботи в обучението на деца в предучилищна възраст. Участниците в срещата работиха със софтуер за програмиране Scratch, Lego, Maincraft и дронове. Проведени бяха дейности, свързани с опознаване на културното наследство на Португалия, в частност на областта Лейрия. Организирани бяха посещения в различни институции: общината в Мария Гранде, посещение на музеи, детски градини и училища.

* * * * * * * * * * * * *

В периода 29.10.2022 – 03.10.2022 г. в гр. Иванич град, Хърватска се проведе среща между партньорите по проект “LITTLE ARTISTS ACROSS EUROPE” № 2020-1-RO01-KA227-SCH-095699. На мобилността представители на 25. ОУ „Д-р Петър Берон“ бяха: г-жа Меглена Братанова, учител по английски език, г-жа Венета Янкова, начален учител и г-жа Полина Желязкова, начален учител и г-н Мартин Бадалян, учител по музика.

По време на мобилността нашите представители обмениха опит с колеги от Европа – Испания, Португалия, Румъния, Турция, Хърватска, като взеха участие в следните дейности:

 • Видеопрезентация на дейността на детската градина в Иванич град. Представяне на фолклорни танци от децата. Посещение в различните групи и практически наблюдения. Дискусия между партньорите за приликите и разликите по отношение на арт образованието.
 • Царевичен лабиринт-дейност на открито. Посещение на арт инсталация от тикви, аранжиране и работа в екип на площада пред кметството. Техники за разказване на истории - презентация. Посещение на филиал на детската градина в Иванич град.
 • Спящият дракон и други легенди - изследване, разходка и тур с Черната кралица в Загреб.
 • Вариации в разказване то на истории - уъркшоп.
 • Разказване на истории в пантомима - уъркшоп.
 • Търсене на съкровища - уъркшоп на открито с прилагане на творчество, арт и екипна работа.
 • Социални и културни дейности на Фестивал на тиквите и Фестивал на играчките в Иванич град.
 • Посещение на детската градина. Тема "Геймификацията в образованието", лекция.
 • Презентация за значението на куклите в образователния процес в детската градина в Иванич град.
 • "Черно злато" - интерактивен справочник за игра на открито. Изследване на знаци в Иванич град, социални и културни дейности на фестивалите.

* * * * * * * * * * * * *

През месец октомври се даде началото на поредица драматизации по проект “LITTLE ARTISTS ACROSS EUROPE” № 2020-1-RO01-KA227-SCH-095699.

Дейностите свързани по проекта за периода от м. октомври 2022 г. до м. март 2023 г. са следните: Всеки месец държава-партньор ще предоставя своя народна приказка, която да бъде представена от всяка страна. Партньорите имат правото сами да изберат начина на реализация.

След като се запознаят с приказките, нашите ученици ще направят кратки видеа, които да пресъздадат епизод от творбите. Като резултат през м. април 2023 г. ще бъде създадено общо видео, съдържащо кадри от всички партньори.

През м. октомври ни беше предоставена хърватска книжка „Домът на таралежа“ от Branko Ćopić. Децата от подготвителна група с ръководител г-жа Десислава Маринова и учениците от 4.б клас с класен ръководител г-жа Полина Желязкова, пресъздадоха текстове от детската приказка. С направените видеа те поставиха началото на поредицата от драматизации.

Линк към видеото: https://youtu.be/N5Qd4axTZ4k

* * * * * * * * * * * * *

През месец ноември нашите малки актьори се изправиха пред поредната приказка-предизвикателство.

Те трябваше да представят португалската история на „Най-голямото цвете в света“ от Жозе Сарамаго.

В пресъздаването на приказните герои се включиха децата от 2.б клас, 2.г клас и 3.в клас. Изпълнени с ентусиазъм те разгледаха книжката, направиха свои рисунки, изработиха декори.

Насладете се на тяхното актьорско майсторство:

2.б клас - https://youtu.be/qJv0Fo9JZhU

2.г клас - https://youtu.be/-0bU64rQS-w

3.в клас - https://youtu.be/2u3_rVjP230

* * * * * * * * * * * * *

На 15.12.2022 г. се състоя онлайн среща между децата от всички градини и училища, участващи в проект “LITTLE ARTISTS ACROSS EUROPE”, №2020-1-RO01-KA227-SCH-095699.

Събитието се осъществи чрез платформата на Zoom. Децата от България, Испания, Румъния, Турция и Хърватска имаха възможността да се видят в реална среда. Чувствата и емоциите им от тази среща останаха незабравими за тях. Всички се поздравиха за предстоящите коледни и новогодишни празници.

Представители на 25. ОУ „Д-р Петър Берон“ бяха децата от ПГ, с ръководител г-жа Десислава Маринова и учениците от 3.в клас, които присъстваха с г-жа Меглена Братанова. Най-малките поздравиха своите връстници с песента „С червените ботушки потропва Дядо Мраз“. Третокласниците изпяха песента „Jingle bells“.

В края на срещата всички деца се разделиха приятелски с настроение за скорошните коледни и новогодишни празници.

Линк към видеото: https://youtu.be/YPCaYE2k7vA

 

* * * * * * * * * * * * *

През месец декември децата от подготвителна група и учениците от 2.б клас и 3.в клас разгледаха с интерес книжката, предоставена ни от Румъния по проект “LITTLE ARTISTS ACROSS EUROPE”. Тя съдържа три приказки, които освен богата илюстрация имат озвучаване на английски език.

Второкласниците изпяха пред най-малките песента на Мими Иванова „Вълкът и седемте козлета“ като интерпретация на първото произведение от детската книжка.

Очаквайте през месец януари драматизация създадена от учениците от 3.в клас.

Линк към видеото: https://youtu.be/f4wkXV3e010

* * * * * * * * * * * * *

През месец януари учениците ни от пети и шести клас се запознаха с предизвикателството, което отправихме към нашите партньори по проект “LITTLE ARTISTS ACROSS EUROPE”: Да се представи българската народна приказка „Тримата братя и златната ябълка“. Мариела Иванова, 5.б клас; Данаил Маринов, 5.в клас; Далия Чорбаджийска, 5.в; Яна Георгиева, 5.в клас; Йоанна Калинова, 5в. клас; Калина Иванова, 5.г клас; Сузан Абдулхалек, 6.б клас; Алисия Турро, 6.б клас; Сияна Минчева, 6.в клас и София Стоева, 6.в клас направиха нова интерпретация на произведението. Те създадоха рисунки, чрез които представиха основните моменти от приказката.

Видеото е озвучено от Ина Петкова, сугестопедагог.

Линк към видеото: https://youtu.be/XFkqqo8dADU

* * * * * * * * * * * * *

През месец февруари нашите испански партньори ни предложиха да интерпретираме по свой начин „Дон Кихот“, част от дейностите по проект “LITTLE ARTISTS ACROSS EUROPE”.

С новото предизвикателство се заеха учениците от 4.г клас, под ръководството на г-жа Меглена Братанова. Приказката беше представена на английски език.

Учениците научиха за романтичните приключения на Дон Кихот де ла Манча, неговата любима Дулсинея и адютанта му Санчо Панса. Най-много им допадна историята с вятърните мелници, така интересно разказани от Мигел де Сервантес.

Четвъртокласниците ни пресъздадоха произведението в рисунки и написаха есе по темата.

За пореден път сме горди в представянето си по проекти, свързани с Еразъм+.

Линк към видеото: https://youtu.be/A05zxjCvbaM

* * * * * * * * * * * * *

В средата на месец март се проведе мобилност по проект “LITTLE ARTISTS ACROSS EUROPE” в гр. София.

25. ОУ „Д-р Петър Берон“ беше домакин на срещата на партньорите по проекта. Г-жа Надка Доковска, директор на 25. ОУ приветства и посрещна гостите по стар български обичай – с питка, сол и мед.

Последва седмица изпълнена с много положителни емоции за всички. Гостите ни се запознаха с историческото и културно наследство на България. Бяха впечатлени от нашите традиции и обичаи. Насладиха се на различните ни етнографски области и характерните за тях носии и танци. Посетиха 136. ДГ. Имаха възможността сами да си направят мартеници и бродираха фрагмент от българска шевица.

Присъстваха в часовете на подготвителна група, с ръководител г-жа Десислава Маринова и първи клас, с ръководител г-жа Николета Лисичкова.

Г-жа Десислава Илиева заедно с учениците от 3.г клас, представи урок на тема „Първа пролет“. По време на часа гостите ни взеха активно участие в изработването на пролетни цветя. В края на занятието те бяха приятно изненадани от поднесения им символ на България – българска роза.

Като част от дейностите г-жа Меглена Братанова, заедно с учениците от 4.а клас, показаха своите познания по английски език.

Гостите ни присъстваха на урок по изобразително изкуство, фотография и графичен дизайн, проведен от г-жа Невена Серафимова.

Партньорите ни по проекта посетиха гр. Пловдив и участваха в драматизация на приказката „Дядовата ръкавичка“, която се реализира в с. Златица.

Като за финал г-н Мартин Бадалян изнесе урок по хореография. Всички се включиха активно в изучаването на право българско хоро.

В края на мобилността те споделиха, че отнасят частица от България в сърцата си.

* * * * * * * * * * * * *

Финална среща по проект “LITTLE ARTISTS ACROSS EUROPE”

В периода 03.04.2023г. – 04.04.2023г. се проведе последната мобилност по проект “LITTLE ARTISTS ACROSS EUROPE” в гр. Крайова, Румъния.

Представители на 25. ОУ „Д-р Петър Берон“ бяха г-жа Невена Серафимова, заместник-директор УД и г-жа Илияна Даскалова, учител в начален етап на основното образование.

По време на планираните дейности те присъстваха на различни занимания и уроци на детска градина „Floarea Soarelui“, координатор на проекта. Запознаха се с историческото и културно наследство на града и страната.

Проведе се среща между всички координатори на държавите-партньори, на която се обсъди следното:

- Средствата от бюджета са изразходвани правомерно и по предназначение.

- Постигнати резултати по проекта.

- Обновяване на сайта на проекта.

- Осъществяване на добри практики между държавите.

- Определяне на финалните задължения на всяка държава и уточняване на крайните срокове, свързани с финалния отчет по проекта.

* * * * * * * * * * * * *

Последната държава, която трябваше да предостави своя приказка за интерпретация по проекта е Турция. Нашите партньори ни подариха приказката Таралеж и експонат“, написана от Özge Bahar Sunar и Ceyhun Sen.

Нашите най-малки ученици от подготвителна група, под ръководството на г-жа Десислава Маринова се справиха и с това предизвикателство.

След като разгледаха илюстрациите на приказката и чуха за какво се разказва в нея децата оцветиха и направиха маски с героите от произведението. После направиха тяхна интерпретация, свързана с историята от книжката.

* * * * * * * * * * * * *

 

Финалът на дейностите по проект “LITTLE ARTISTS ACROSS EUROPE” беше поставен от основните участници в проекта – децата от подготвителна група в 25. ОУ „Д-р Петър Берон“.

Най-малките ни ученици заедно със своите родители измислиха свои истории и приказки, които пресъздадоха с текст и рисунки. Така всички родители, ученици и г-жа Десислава Маринова дадоха своя принос за създаването на книга, която ще съдържа историите на всички деца, участващи в този изпълнен с емоции проект.