-
-

Дейностите, продуктите и информацията, изложена в тази секция отразяват единствено гледната точка на автора и Европейската комисия не носи отговорност за използването по какъвто и да било начин на съдържащата се в тях информация.

В проекта участват учители, обучители, НПО и ученици.

Основна цел на MLinSchools е да се предоставят мултимодални инструменти за преподаване и обучение на учители.

Един от начините да бъдем мултимодални е да можем да четем, разглеждаме, разбираме, отговаряме и общуваме с текстове и медии, които имат различно съдържание. Повечето текстови системи са мултимодални, включващи различни видове медии като писмени, визуални и слухови елементи. Тъй като хората стават все по-добри в четенето, методът за четене с разбиране на текст също се промени. Учениците трябва да могат да разбират прочетеното, да отговарят смислено на поставените задачи и да умеят да общуват в днешния дигитален свят.

За да се осигури развиването на умения за мултимодална грамотност, дейностите в проекта MLinSchools са насочени към обучение на преподаватели в принципите на медийната грамотност, творческата драма и дигиталното разказване на истории.

Резултати от проектните дейности:

1-) Формат на обучение за европейски учители

2-) Мултимодални инструменти за електронно обучение

3-) Уеб платформа MLinSchools

Проект: „Multimodality and Literacy in School Classroom”, по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2, с регистрационен номер 2021-1-ES01-KA220-SCH-000031549

Ръководител: Надка Доковска, директор на 25. ОУ „Д-р Петър Берон“

Координатор: Милена Костадинова, организатор стопанска дейност

Партньор: BRIGHT ACADEMY

* * * * * * * * * * 

В периода 24/10/2022 г.  до 28/10/2022 г.  бе проведена мобилност по проекта на тема „Adult work ensuring social integration of the target group to be tasted during the Join Staff Mobility „ в гр. Авиньон, Франция. В нея взе участие директорът на училището – г-жа Надка Доковска и г-жа Десислава Илиева.  На тази среща присъстваха партньори от всички организации, участващи в проекта. Срещата провокира творческото мислене и подход, проявени чрез подходящи подбрани за целта дидактически материали и активности. Акцент бе поставен върху умението за използване на информационните източници, разказване и създаване на авторски истории, както и използването на драмата като мултимодален инструмент за образование и обучение.

* * * * * * * * * * 

В периода 08/11/2022 г.  до 09/11/2022 г., се проведе  Kick – OFF Meeting среща в гр. Марин, Испания. Участие в нея взе директорът на 25. ОУ „Д-р Петър Берон“ – г-жа Надка Доковска и г-жа Десислава Илиева – учител в начален етап на образованието. На срещата присъстваха представители от всички партньорски организации, участващи в проекта. Бяха дискутирани важни въпроси, касаещи работната стратегия при изпълнението на разписаните проектни дейности. Взеха се важни решения за изпълнение на проектните резултати, разпределиха се и  персоналните отговорности на всяка страна партньор. Бяха обсъдени и датите на предстоящите транснационални срещи и мобилности с деца.