-
-

Дейностите, продуктите и информацията, изложена в тази секция отразяват единствено гледната точка на автора и Европейската комисия не носи отговорност за използването по какъвто и да било начин на съдържащата се в тях информация.

В проекта участват учители, обучители, НПО и ученици.

Основна цел на MLinSchools е да се предоставят мултимодални инструменти за преподаване и обучение на учители.

Един от начините да бъдем мултимодални е да можем да четем, разглеждаме, разбираме, отговаряме и общуваме с текстове и медии, които имат различно съдържание. Повечето текстови системи са мултимодални, включващи различни видове медии като писмени, визуални и слухови елементи. Тъй като хората стават все по-добри в четенето, методът за четене с разбиране на текст също се промени. Учениците трябва да могат да разбират прочетеното, да отговарят смислено на поставените задачи и да умеят да общуват в днешния дигитален свят.

За да се осигури развиването на умения за мултимодална грамотност, дейностите в проекта MLinSchools са насочени към обучение на преподаватели в принципите на медийната грамотност, творческата драма и дигиталното разказване на истории.

Резултати от проектните дейности:

1-) Формат на обучение за европейски учители

2-) Мултимодални инструменти за електронно обучение

3-) Уеб платформа MLinSchools

Проект: „Multimodality and Literacy in School Classroom”, по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2, с регистрационен номер 2021-1-ES01-KA220-SCH-000031549

Ръководител: Надка Доковска, директор на 25. ОУ „Д-р Петър Берон“

Координатор: Милена Костадинова, организатор стопанска дейност

Партньор: BRIGHT ACADEMY

* * * * * * * * * * 

В периода 24/10/2022 г.  до 28/10/2022 г.  бе проведена мобилност по проекта на тема „Adult work ensuring social integration of the target group to be tasted during the Join Staff Mobility „ в гр. Авиньон, Франция. В нея взе участие директорът на училището – г-жа Надка Доковска и г-жа Десислава Илиева.  На тази среща присъстваха партньори от всички организации, участващи в проекта. Срещата провокира творческото мислене и подход, проявени чрез подходящи подбрани за целта дидактически материали и активности. Акцент бе поставен върху умението за използване на информационните източници, разказване и създаване на авторски истории, както и използването на драмата като мултимодален инструмент за образование и обучение.

* * * * * * * * * * 

В периода 08/11/2022 г.  до 09/11/2022 г., се проведе  Kick – OFF Meeting среща в гр. Марин, Испания. Участие в нея взе директорът на 25. ОУ „Д-р Петър Берон“ – г-жа Надка Доковска и г-жа Десислава Илиева – учител в начален етап на образованието. На срещата присъстваха представители от всички партньорски организации, участващи в проекта. Бяха дискутирани важни въпроси, касаещи работната стратегия при изпълнението на разписаните проектни дейности. Взеха се важни решения за изпълнение на проектните резултати, разпределиха се и  персоналните отговорности на всяка страна партньор. Бяха обсъдени и датите на предстоящите транснационални срещи и мобилности с деца.

* * * * * * * * * * 

От 07.04.2023г. до 10.04.2023г. се проведе среща между координаторите на проект „Multimodality and Literacy in School Classroom” в гр. Прага, Чехия.

Представители на 25. ОУ бяха г-жа Илияна Илиева, ръководител проекти и г-жа Меглена Братанова, учител по английски език.

По време на дейностите се проведе дискусия между партньорите и се обсъди в детайли следното:

 • Направи се анализ на възложените задачи от срещата в Испания и изпълнението им.
 • Обсъди се напредъка, свързан с дейностите по проекта и извършените проучвания към тях.
 • Дискутира се интелектуалния продукт, който трябва да бъде създаден.
 • Анализара се уеб страницата на проекта и начинът на достъп до нея.
 • Обсъди се комуникационен план за дейностите.
 • Обсъди се план за риск.
 • Взеха се решения за датите на следващите мобилности, в които се включват и ученици.

* * * * * * * * * * 

През месец май 2023 г. се проведе транснационална среща с партньорите по проект „Multimodality and literacy in school classroom“ в гр. Истанбул, Турция.

Представители на 25. ОУ бяха г-жа Валя Кръстева, зам.-директор УД; г-жа Невена серафимова, зам.-директор УД; г-жа Меглена Братанова, учител по английски език и г-жа Валентина Герасимова, учител по български език и литература.

По време на мобилността се осъществиха следните дейности:

 

Обсъди се пилотен модул 1 "Творческа драма", който се представи от партньорите от Германия и Испания. Те показаха четири дейности свързани с произведението на Мигел де Сервантес – „Дон Кихот“, демонстрираха се драматизация по зададени персонажи.

- Представяне на Медийна грамотност, която осъществиха партньорите от Чехия и България. Ние предоставихме планове на уроци и споделихме за интересните дейности при работа с ученици. Използвайки различни информационни канали показахме начините на влияние върху емоциите, мотивацията и желанието за участие на учениците в учебния процес.

- Демонстрира се Пилотен модул 3. Той премина като дигитално разказване на истории, представени от Словения и Турция. Те показаха четири звена. По интригуващ начин бяха представени дейности, които изискват участие на всеки ученик, защото за изпълнението им се включват всички сетива, активни са двете полукълба на мозъка, има и физическо и умствено предизвикателство .

В края на срещата се направи обобщение на резултатите. 

* * * * * * * * * * 

От 26.09.2023 до 30.09.2023 г. по проект „Multimodality and Literacy in School Classroom” се проведе мобилност с ученици в гр. Брежице, Словения.

представители на 25. ОУ „Д-р Петър Берон“ бяха г-жа Илияна Даскалова, г-жа Мария Петрова-Аббас и учениците: Яна Георгиева, 6.в клас; Виктория Пенчева, 6.в клас, Мартин Николов, 6.в клас и Сузан Ал-Хафаф, 7.б клас.

По време на престоя си всички наши участници присъстваха в следните дейности, организирани от домакините - „Osnovna šola Brežice“:

 • Физически упражнения и щафетни състезания;
 • Посещение на манастира в Олимние и „Шоколадова къща“;
 • Среща с горските обитатели на „Jelenov Greben“;
 • Партньорите от Словения и Испания проведоха уроци, свързани със сближаване на участниците в мобилността, подобряване на социалните и комуникативни умения. Влизайки в роли учениците аргументираха и отстояваха свои собствени позиции, демонстрираха чувста на толерантност, доверие и симпания по между си;
 • Като част от реализиране на задачи всички участници бяха разделени по групи, като всяка група имаше поставена задача – един да разкаже своя история, друг да нарисува тази история и за финал ученик от отбора да я представи пред всички. Целта на този урок е да окуражи учениците да говорят пред публика, да развият своята креативност и комуникативни умения.

Нашето участие се състоя в представяне на пиесата „Бъркотии в Древна Гърция“. Всички се включиха с интерес и пресъздадоха урока по история по интересен и атрактивен начин.

Всички се завърнаха в България изпълнени с нови познания, емоции и създадени международни приятелства.