25. ОУ "д-р Петър Берон" обявява процедура на договаряне без предварително обявление открита на основание чл.79, ал.1, т.1 от ЗОП.

Приложения:

1. Решение за откриване на процедура.

2. Покана за участие.

3. Договор.