-

Часът по история и цивилизация е лесен и забавен, използвайки възможностите на Kahoot. Чрез електронната платформа учениците от 6.г клас показаха усвоеното на тема „Средновековна Европа XI-XV век“.

Интересните въпроси бяха подготвени от Магдалена Рахнева, под ръководството на г-жа Красимира Славчева, учител по история и цивилизация.

По време на часа се демонстрираха упражнения подготвени с помощта на платформата Kahoot, част от обучението, което г-жа Славчева получи в гр. Дъблин, Ирландия по проект „С поглед към бъдещето - за едно по-успешно образование“, №2020-1-BG01-KA101-078426