Управителният съвет на Училищното Настоятелство на 25 Основно училище

“Д-р Петър Берон”, град София, свиква на основание на чл. 24, ал.3 от устава на настоятелството Общо събрание на Училищното Настоятелство на 25 Основно училище “Д-р Петър Берон”, град София на 16.11.2021 г. от 18:30 часа в сградата на училището/големия физкултурен салон/, находяща се в град София, на ул. „Балканджи Йово“ № 22 при дневен ред:

  1.  Освобождаване на членове на управителния съвет на сдружение „Училищно настоятелство на 25 ОУ „Д-р Петър Берон и на неговия председател.
  1. Избор на нови членове на Управителния съвет на сдружението.
  1. Избор на нов председател на настоятелството.

Събранието ще бъде проведено при спазване на противоепидемичните мерки. При влошаване на епидемичната обстановка в страната и невъзможност да се проведе на посочената дата, ще се действа съобразно ситуацията и всички ще бъдат надлежно уведомени.