Съгласно планираните дейности по проект „Don't waste, save! The earth is yours“, №2019-1-LV01-KA229-060411_4 учениците от 3.б клас с класен ръководител г-жа Мария Първанова направиха Карта на боклука в училище. За целта те предприеха следните мероприятия:

- Проучиха къде са най-големите източници на отпадъци в училище.

- Измериха по видове колко отпадъци се изхвърлят ежедневно. Изчислиха количествата за месец, както и за една учебна година.

- Установиха какви видове отпадъци се изхвълят.

- Всички данни бяха анализирани и отчетени в специално създадени бланки, от които е видно какъв боклук се изхвърля, в кои помещения има най-много отпадъци и какво количество се събира ежедневно.

На 08.01.2021 г. те решиха да направят ревизия на класната си стая, след като предварително уведомиха родителите си за предстоящата дейност. Всяко дете имаше осигурени лични ръкавици, престилка и подходящо облекло за ревизията на боклука в класната стая. Постлаха пригодени за целта платнища от хартия и с голям ентусиазъм сортираха еднородните отпадъци. След разделянето на боклука те измериха и записаха съдържанието на отпадъците. Хартията, стъклото и пластмасата беше изхвърлена в предназначените за това контейнери, а останалото в общите контейнери за смесени битови отпадъци.

Използвайки резултатите от ревизията предстои обсъждане на план за намаляване на отпадъците в училище, както и подобряване на разделното им събиране.

Изказваме благодарности на родителите, които съдействаха при организацията за сортиране на отпадъците в училище.