Уважаеми ученици и родители,

        В изпълнение Заповед № РД-01-856/19.10.21г. на министъра на здравеопазването и Заповед № РД09-3596/20.10.2021г. на министъра на образованието и науката и във връзка с получено от директора на СРЗИ писмо с рег. № РУО1-35114/20.10.21г. с информация за заболеваемостта – над 750 на 100000 население в София-град, считано от 21.10.2021г.  се преустановяват присъствените учебните занятия за всички ученици от първи до седми клас включително.

      Присъствени за момента остават само заниманията за децата от подготвителна група.

       За учениците от начален и от прогимназиален етап обучението в електронна среда от разстояние ще се осъществява по временен дневен режим, който ще бъде предоставен своевременно от класните ръководители.

       Дневното разписание на онлайн часовете е съобразено с дневното разписание на    учителите, преподаващи едновременно в начален и в прогимназиален етап – учители по информационни технологии и компютърно моделиране, английски език и физическо възпитание и спорт.

       Желаем на всички здраве!

 

                                                                                                                         От Ръководството