От учебната 2018/2019 г. 25. ОУ "Д-р Петър Берон" участва всяка учебна година в извънкласни дейности Занимания по интереси с подкрепата на МОН.

Основна цел: Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.

2018/2019 учебна година – Сформирани групи: 31

2019/2020 учебна година – Сформирани групи: 26

2020/2021 учебна година – Сформирани групи: 27

2021/2022 учебна година – Сформирани групи: 25

Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

 

Заниманията по интереси се организират от 25. ОУ за учениците от I до VII клас, в съответствие с желанието на родителите на децата, с желанието на учениците със съгласието на родителите, както и със спецификата на заниманията и с възможностите на училището.

Заниманията по интереси се провеждат чрез различни организационни педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други. Te включват провеждане на учебни часове и изяви на учениците, провеждане на междуинституционални занимания по интереси и междуинституционални изяви на учениците, обхванати в тях, посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации и други.

Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните направления:

  • Дигитална креативност
  • Природни науки
  • Математика
  • Технологии
  • Изкуства и култура
  • Гражданско образование
  • Екологично образование и здравословен начин на живот
  • Спорт

Клубовете осъществени през 2021/2022 учебна година са:

1. Арт клуб "Приложно изкуство"

2. Млади футболисти

3. Работилничка за декупаж, колаж, графика и живопис

4. Първи стъпки в роботиката

5. Arduino за любители и ентусиасти

6. Моят първи Web site

7. Сръчковци

8. Сръчковци-1

9. Сръчковци-2

10. Светът около нас

11. Роден край

12. Патиланци

13. Патиланци 1

14. Патиланско творчество

15. Любознателни, умни и сръчни

16. Творци

17. Многознайковци

18. Наука и история в София – нашият роден град

19. В света на математиката

20. Забележителностите на моя град

21. Работилничка за идеи

22. Умници

23. Природа и наука

24. Знам и мога

25. В света на технологиите