Еразъм+

Дейностите, продуктите и информацията, изложена в тази секция отразяват единствено гледната точка на автора и Европейската комисия не носи отговорност за използването по какъвто и да било начин на съдържащата се в тях информация.

Проектна идея и дейности: Проектът е насочен към гражданското образованието на нашите ученици. Те ще направят изследвания, свързани с пет социални теми в своята страна, ще представят и обсъдят резултатите със своите европейски връстници. По този начин ще развият знания, умения и нагласи, свързани с гражданското образование, които са значими както на местно ниво, така и на европейско ниво. Искаме да създадем в нашите ученици компетентности по гражданско образование.

Темите са разделени в следните области: политика, стереотипи, миграция, образование и семейни роли в периода от 1960 г. до сега.

Чрез разнообразни дейности и проучвания нашите ученици ще придобият следните компетентности:

- ефективно и конструктивно взаимодействие с другите;

- критично мислене;

- социална отговорност и компетенции;

- демократично мислене.

Чрез развиване на компетентностите, учениците ще усвоят:

1) Знания, които ще получат чрез изследване на основните социални промени от 1960 г. до сега.

2) Умения, които ще придобият при комуникацията си с местната общност, свързани с демократично мислене, равенство между хората, толерантност и солидарност към всички.

3) Нагласи, които ще развият чрез взаимодействие и дискусии по социални въпроси, свързани с темите.

Проект: "Research, Discuss, Grow: Becoming Citizens", по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2: „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, Проекти за „Партньорства за училищен обмен“, с регистрационен номер 2020-1-HR01-KA229-077823_4

 

Ръководител: Надка Доковска, директор на 25. ОУ "Д-р Петър Берон"

Координатор: Илияна Илиева, ръководител на направление ИКТ

Партньори: Румъния, Хърватскa

* * * * * * * * * * 

Под ръководството на класните ръководители, учениците подготвиха и представиха чрез изложба намерените от тях стереотипи под формата на статии, рисунки, пословици. По този начин всички ученици в училище бяха информирани и запознати с тематиката на дейностите по проекта.

Г-жа Милена Стойнева, класен ръководител на 6.в клас, засне кратко видео, чрез което промотирахме изложбата и показахме отношението на децата към проектните дейности. Видео

* * * * * * * * * * 

В час на класа учениците гледаха филма "Били Елиът", в който е пресъздаден един от стереотипите в света - "И мъжете могат да играят балет". Проведе се дискусия, чрез която всеки сподели впечатленията си от филма, изрази своето мнение и отношение към тематиката. Учениците написаха статии, чрез които показаха своето лично отношение към темата.