Еразъм+

Еразъм+

Дейностите, продуктите и информацията, изложена в тази секция отразяват единствено гледната точка на автора и Европейската комисия не носи отговорност за използването по какъвто и да било начин на съдържащата се в тях информация.

Проектна идея: Изкуствата заемат важно място в учебната програма за предучилищна възраст и учениците в начален етап на обучение, но използваната методология се различава в отделните училища и в различните държави. С този проект ние целим идентифициране на техники, методи и подходи за най-добри практики, които всички партньорски институции могат да прилагат успешно.

Особено важно в нашия проект е да се стимулира европейското сближаване между деца, учители и общности. Изпълнението на проекта ще доведе до постигането на цели на европейските стратегии за съвременно образование. Това не може да бъде постигнато само от едно училище, дори държава, а само чрез сътрудничество на образователни институции с различни системи на обучение. Приносът на всяко училище чрез споделяне на опит и генериране на нови идеи съответно води до иновации в образованието.

Цели на проекта:

- да развиват креативност на децата, естетическа чувствителност и интерес към културни дейности, техните социални и емоционални умения, комуникативни умения, умения за решаване на проблеми;

- да се подобри институционалната способност на партньорите да привличат децата към артистични дейности, чрез съвместно идентифициране на иновативни методи на преподаване и практикуване на изкуства, но също така и да се привлекат местните обществени и културни организации, участващи в училищните дейности;

- да експериментира най-добрите практики от различни образователни системи и да въведе нови подходи за организиране на образователния процес;

- да развият способността на учителите да имат по-креативен подход в своите преподавателски дейности чрез интегриране на елементи от изкуството и дигитални умения.

Планирани проектни дейности:

- създаване на пощенски картички или декорации, направени по различни художествени методи и техники по случай зимните празници;

- музикални и художествени конкурси;

- статии, публикувани в местните медии и в интернет;

- календар за 2023 г. с изображения, направени по време на изпълнението на проекта с цел популяризиране на проекта пред местната общност и повишаване на видимостта му;

- представяне на записаните танцови дейности, както и на музикалните дейности, специфични за всяка партньорска институция;

- изложби, организирани в партньорските институции/публични институции, показващи различни техники за визуално изкуство;

-  създаване на арт каталог, представящ детски произведения на изкуството;

- театрални представления;

- изработка на методологическо ръководство за най-добри практики за техники, използвани в дейности по визуални изкуства;

- създаване на DVD на тема: „Международна колекция от традиционни танци и музика“;

- отпечатване на многоезичен речник за деца, който ще бъде замислен като колекция от ежедневни думи и фрази на всички национални езици на партньорите; думите ще бъдат придружени от илюстративна картина;

- изложби на рисунки/картини, представящи аспекти от изучаваните истории;

- кратка колекция от истории, създадени от децата;

- публикация на вестник „Новини от пъстрия свят на изкуството“;

- детски видеоконференции.

Проект: “LITTLE ARTISTS ACROSS EUROPE”, по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2: „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, с регистрационен номер 2020-1-RO01-KA227-SCH-095699

Ръководител: Надка Доковска, директор на 25. ОУ „Д-р Петър Берон“

Координатор: Илияна Илиева, ръководител на направление ИКТ

Партньори: Испания, Португалия, Румъния, Турция, Хърватска

* * * * * * * * * *

През месец юни се реализира първата дейност по проект “LITTLE ARTISTS ACROSS EUROPE”, по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2: „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, с регистрационен номер 2020-1-RO01-KA227-SCH-095699.

Учениците от подготвителната група в 25. ОУ "Д-р Петър Берон", под ръководството на г-жа Десислава Маринова и г-н Мартин Бадалян, създадоха "Танц на приятелството", използвайки системата на Орф-Шулверк. Системата се основава на методи, чиято цел е чрез забавни занимания и игри да се отключи и развие музикалния и творчески потенциал, заложен в децата от най-ранна възраст.

Децата, които изпълняват танци по методиките на Шулверк:

- На първо място те играят!

- С напътствията на музикални педагози изпълняват различни ритмични, говорни и двигателни упражнения.

- Следват с движения ритъма на различна музика.

- Децата свирят на елементарни „Орф-Шулверк" инструменти.

Линк към видеото: