Проектна идея и дейности: Проектът е свързан с общите проблеми на глобализиращия се свят, създадени от климатичните промени, намаляването на питейните водни ресурси и използваемите селскостопански площи и липсата на устойчиви енергийни ресурси. Нашата цел е да създадем екологична информираност сред учениците и да запознаем обществеността с нашата дейност. В нашия проект приоритетни дейности ще бъдат да пестим водни ресурси и да организираме разделно събиране на битови отпадъци. Учениците трябва да се запознаят с възможностите и предимствата на рециклирането.

Децата са гражданите на света на бъдещето. Всяко дете трябва да е наясно с екологичните проблеми на земята. Глобалното затопляне и изменението на климата са често срещаните проблеми на нашата планета. По време на изпълнение на дейностите по проекта ние ще проведем  проучвания, подходящи за целевата аудитория свързани с глобалното затопляне чрез съвместно проучване с другите партньори. Ние ще възпитаме в децата навик за разделно събиране на отпадъци, уважение към природата и нейното опазване. По този начин ние се стремим да създадем информираност и уважение към околната среда, природата и природния живот в нашата целева аудитория, която обхваща ученици от 7 до 11 години.

Проект:  Don't waste, save! The earth is yours “, по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2, сектор „Училищно образование“, с регистрационен номер 2019-1-LV01-KA229-060411_4

Ръководител: Надка Христова, директор на 25. ОУ "Д-р Петър Берон"

Координатор: Илияна Илиева, ръководител на направление ИКТ

Партньори: Гърция, Латвия, Румъния, Северна Македония, Турция

* * * * * * * * * * 

В периода от 16.10.2019 г. до 30.10.2019 г. в 25. ОУ "Д-р Петър Берон" се обяви конкурс за проект на лого на проекта. След избор от училищна комисия на 10 от най-добрите лога се пусна анкета за гласуване сред родители и ученици. Спечелилото от гласуването лого участва в надпревара с логата на училищата партньори по проекта. Победител стана логото на Турция.