Еразъм+

Дейностите, продуктите и информацията, изложена в тази секция отразяват единствено гледната точка на автора и Европейската комисия не носи отговорност за използването по какъвто и да било начин на съдържащата се в тях информация.

Проектна идея и дейности: Потребностите на 25. ОУ „Д-р Петър Берон” са пряко свързани с мисията на училището, а именно - да изгражда учениците от първи до седми клас като успешни личности – знаещи и можещи, с широка култура, национални добродетели и европейски дух, способни да се справят и живеят пълноценно в България, Обединена Европа и света.

Като изпращаме наши преподаватели да участват в обучителни курсове в други европейски страни,
ние целим да интегрираме модерния европейски опит, за да предоставяме още по-качествено и актуално 
обучение и да им гарантираме успешно придобиване на умения на 21. век.

 

Нашите задачи:
1. Обучаване на учителите/ръководството за съвременно използване на иновационни методи, техники и
средства в преподаването на природни и обществени науки, чужди езици, изкуства и информационни
технологии.
2. Актуализиране на училищното образование към Европа и света чрез подготовка на нашите учители да
преподават предмети на английски език.


Нашите цели:
1.Подобряване на социалния климат в училището–превръщане на 25.ОУ в училище без прояви на тормоз, в което учат ученици, които познават и уважават човешките права; които приемат и ценят различията между хората; които са активни членове на живота в училище и местната общност.
2.Превръщане на ученето през целия живот във фактор за успех и конкурентоспособност на учители, ученици и институцията като цяло, за да може да се осигури чрез качествено образование, успешна реализация на младите хора на трудовия пазар в съвременния технологичен свят.


Очаквани резултати:
1. Изграждане на екип от висококвалифицирани преподаватели и ръководен състав.
2. Осигуряване на европейско измерение в образованието на паралелките ни в начален и прогимназиален етап, с акцент при изучаването на допълнително чужд език и предмети от област “Изкуства”.
3. Изграждане на среда, в която всеки ученик се чувства оценен, важен, активен.

 

Проект: „С поглед към бъдещето - за едно по-успешно образование“, по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1, „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“, с регистрационен номер 2020-1-BG01-KA101-078426

Ръководител: Надка Христова, директор на 25. ОУ "Д-р Петър Берон"

Координатор: Илияна Илиева, ръководител на направление ИКТ

Партньори: Великобритания, Ирландия, Италия, Малта и Португалия

* * * * * * * * * * 

В периода 16.11.2020 г.  - 20.11.2020 г. се проведе първата мобилност по проект „С поглед към бъдещето - за едно по-успешно образование“, по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1, „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“, с регистрационен номер 2020-1-BG01-KA101-078426. Тя беше осъществена в Easy school of languages, Валета, Малта.

Темата на обучението в Малта беше "Е-обучение, създаване на интерактивни уроци с използване на базисни средства и приложения". В мобилността участва г-жа Меглена Пецановска, учител в начален етап и учител по английски език в начален етап. По време на курса тя се запозна с новите концепции на дигитално независимия съвременен преподавател. Участва в семинари за синхронно и хибридно образование и използването на метода на обърнатата класна стая. Работи с платформите на mentimetre.com и tricider.com, чрез които могат да се правят мини проучвания, учениците се упражняват на вече изучена лексика и им се предоставя възможност да изказват мнение по дадена тема.

Г-жа Пецановска се запозна с концепцията S.A.M.R. и идеята за това доколко прилагането на дигитални инструменти на различните етапи има и образователен ефект. В процеса на обучението си използва приложението Blogger.com, чрез което създаде собствен блог. По време на планираните сесии използва приложенията Padlet.com и Lino.com за споделяне на  въпроси, снимки, мнения, тестове, викторини. Осъществи дейности в платформата на learningapps.org – приложение, което дава възможност учителя сам да създава упражнения, задачи и тестове. Това е отворен ресурс, достъпен за всички, с помощта на който може да се определи прогреса на отделни ученици или класа. Чрез платформите на Wordle.net и Wordclouds.com г-жа Пецановска усвои познания за създаване на мрежа, облаци от думи за упражнение на лексиката и създаване на флаш карти. Чрез TED  създаде учебни видео материали и въпроси към тях.

Други използвани платформи по време на обучениято са: FilmEnglish, lyricstraining.com, QRstuff.com., Portableapps.com, Videoquiz и Shortcut – програма за редактиране на създадено видео.

* * * * * * * * * *

Учениците от 3. а клас направиха електронна книжка "Коледен поздрав", изполвайки приложението Book creator. Това е платформа, която е част от квалификацията, в коята участва г-жа Меглена Пецановска в Малта по проект „С поглед към бъдещето - за едно по-успешно образование“, по Програма „Еразъм+“, №2020-1-BG01-KA101-078426. Електронна книжка