Еразъм+

Дейностите, продуктите и информацията, изложена в тази секция отразяват единствено гледната точка на автора и Европейската комисия не носи отговорност за използването по какъвто и да било начин на съдържащата се в тях информация.

Проектна идея и дейности: Потребностите на 25. ОУ „Д-р Петър Берон” са пряко свързани с мисията на училището, а именно - да изгражда учениците от първи до седми клас като успешни личности – знаещи и можещи, с широка култура, национални добродетели и европейски дух, способни да се справят и живеят пълноценно в България, Обединена Европа и света.

Като изпращаме наши преподаватели да участват в обучителни курсове в други европейски страни,
ние целим да интегрираме модерния европейски опит, за да предоставяме още по-качествено и актуално 
обучение и да им гарантираме успешно придобиване на умения на 21. век.

Нашите задачи:
1. Обучаване на учителите/ръководството за съвременно използване на иновационни методи, техники и
средства в преподаването на природни и обществени науки, чужди езици, изкуства и информационни
технологии.
2. Актуализиране на училищното образование към Европа и света чрез подготовка на нашите учители да
преподават предмети на английски език.

Нашите цели:
1.Подобряване на социалния климат в училището–превръщане на 25.ОУ в училище без прояви на тормоз, в което учат ученици, които познават и уважават човешките права; които приемат и ценят различията между хората; които са активни членове на живота в училище и местната общност.
2.Превръщане на ученето през целия живот във фактор за успех и конкурентоспособност на учители, ученици и институцията като цяло, за да може да се осигури чрез качествено образование, успешна реализация на младите хора на трудовия пазар в съвременния технологичен свят.

Очаквани резултати:
1. Изграждане на екип от висококвалифицирани преподаватели и ръководен състав.
2. Осигуряване на европейско измерение в образованието на паралелките ни в начален и прогимназиален етап, с акцент при изучаването на допълнително чужд език и предмети от област “Изкуства”.
3. Изграждане на среда, в която всеки ученик се чувства оценен, важен, активен.

Проект: „С поглед към бъдещето - за едно по-успешно образование“, по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1, „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“, с регистрационен номер 2020-1-BG01-KA101-078426

Ръководител: Надка Доковска, директор на 25. ОУ "Д-р Петър Берон"

Координатор: Илияна Илиева, ръководител на направление ИКТ

Партньори: Великобритания, Ирландия, Италия, Малта и Португалия

* * * * * * * * * *

Информация за предстоящи обучения, съгласувани от комисия Еразъм+ на 25. ОУ "Д-р Петър Берон":

1. TWIN English Centre Dublin (formerly ALPHA COLLEGE OF ENGLISH),

Dublin, IRELAND

Тема: Използване на технология в класната стая.

Продължителност:1 седмица.

Минимално ниво на английски език: B1

В този курс учителите ще се запознаят с развитието и използването на технологиите в класните си стаи. Участниците ще получат практически приложими знания за онлайн обучителни платформи и мобилни приложения и това как те могат да подпомогнат учебния процес. Те ще получат възможност да споделят идеи, свързани с методологията и най-добри практики с колеги от цяла Европа, като по този начин ще могат да подобрят цялостния подход за използване на технологиите в училище като по този начин ще се гарантират по-добра интеграция на училището в живота на учениците и по-голяма ангажираност на учениците в обучението вътре и извън него. Други аспекти на квалификационната дейност ще бъдат използването на компютърни приложения в класно-урочната работа. Не на последно място планираните дискусии в следобедните сесии ще подобрят езиковите компетентности на участниците и ще допринесе за създаването на полезни международни контакти, които могат да послужат за бъдещи партньорства.

Целите на този курс за използване на технологии в класната стая са:

• да запознае участниците с последните разработки на технологиите в педагогическите и класни стаи;

• да се повиши умението и увереността на участниците в използването на някои компютърни приложения, по-специално в среда, в която много от учениците са много дигитални;

• да се повиши информираността на участниците за възможностите за интегриране на ИКТ в процесите на преподаване и обучение в техните училища;

• да се даде възможност на участниците, доколкото е възможно, да използват програмите, в които са въведени, и да се научат да адаптират някои готови програми към техните специфични изисквания в класната стая;

• да предоставят възможност за развитие и консолидиране на собствените езикови умения на участниците;

• да подобрят увереността на участниците в собствения си уроци;

• да създадат висококачествени резултати от обучението на участниците, като по този начин възстановяват капацитета и международния обхват на своите училища;

• насърчаване на информираността за съвременна Ирландия;

• да се ​​установят контакти между учители от различни европейски среди и да се улесни бъдещата работа в мрежа между тези професионалисти.

2. EASY School of Languages,

La Valletta, MALTA

Тема: Основни дигитални технологии в класната стая

Продължителност: 1 седмица.

Минимално ниво на владеене на английски език: B1

Чрез практически сесии учителите ще се научат как да създават интерактивни уроци, използвайки основни и усъвършенствани функции на онлайн инструменти и приложения. Други аспекти на квалификационната дейност ще бъдат използването на игрови елементи в класно-урочната работа, създаването на дигитални тестове и средства за проследяване  прогреса на участниците в образователния процес, както и използването на компютърно-генерирани обекти/звук, видео, графики и др./ в помощ на работата по проекти онлайн и при подготовката на е-портфолио. Други теми на разискване ще бъдат приложението на облачните технологии и социалните мрежи. Така чрез експериментиране и включване в практически задачи участниците ще станат по-уверени в използване на технологиите в клас.

3. THE ENGLISH LANGUAGE CENTRE - BRIGHTON
Тема: Английски език в началното училище.

Продължителност: 2 седмици.

Минимално ниво на владеене на английски език: B1

Курсът спомага за развиването на практически умения на учители да преподават английски език в начален етап. Основният акцент е върху методологията на преподаване на английски език на ученици от първи до четвърти клас. Обучението ще им даде възможност да подобрят владеенето на чужд език, развиване на методическата им подготовка на преподаване. Ще се запознаят с други европейски образователни системи, които да адаптират и приложат към българското образование.

Целта на курса е да ви даде възможност:

● да развиете своето разбиране и познания по английски език;

● да получите увереност при преподаването на английски език в началната класна стая;

● да придобиете умения за подбор и адаптация на материали за начален етап на образованието;

● да използвате песни на английски, игри и истории, подходящи за началното образование.

4. Europass

Florence, Italy

Тема: Преподаване на 21-ви век: обучение въз основа на компетентност, меки умения и креативност.

Продължителност: 2 седмици.

Минимално ниво на владеене на английски език: B1

Участниците в курса ще придобият компетенции относно развитието на меки умения и творчеството. Ще имат възможността да проучат въпроси и практически идеи, свързани с решаване на проблеми, сътрудничество, комуникация, критично и креативно мислене. Те също ще разгледат въпроси, свързани с оценяването на учениците и ще им бъдат предоставени инструменти, подходящи за оценка на сложни задачи и умения от висок порядък. Ще почерпят идеи за това как да интегрират новите подходи в уроците и ще бъдат вдъхновени да прилагат нови стратегии при своите ученици, както и да развият визуални и творчески компетенции.

Това обучение ще се съсредоточи върху учителските умения за 21 век като образование, основано на компетенции, развитие на меки умения и творчество.

5. Teacher training courses – Portugal

Santarem, Portugal

Тема: Преподаване на толерантност, многообразие и активно гражданство в класната стая на 21 век

Продължителност: 1 седмицa.

Минимално ниво на владеене на английски език: B1

Участниците к курса ще получат знания за основите в образованието за правата на човека. Те ще могат да придобият умения, които ще им позволят да обсъдят със своите ученици въпроси относно съществуващите представи за човешките различия в съвременното общество и да извършват съответните дейности. Те ще имат възможността да се запознаят с подходите за преподаване на неформално образование, които да могат да използват не само в предложените обучения по гражданско образование, но и в рутинния процес на преподаване. Ще участват в учебните сесии заедно с разнообразна група европейски учители, като по този начин ще научат повече за предизвикателствата, с които се сблъскват колегите им от европейските страни. Така чрез експериментиране и включване в практически задачи участниците ще се научат да работят в международни екипи чрез дейностите по групи и двойки.

* * * * * * * * * * 

В периода 16.11.2020 г.  - 20.11.2020 г. се проведе първата мобилност по проект „С поглед към бъдещето - за едно по-успешно образование“, по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1, „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“, с регистрационен номер 2020-1-BG01-KA101-078426. Тя беше осъществена в Easy school of languages, Валета, Малта.

Темата на обучението в Малта беше "Е-обучение, създаване на интерактивни уроци с използване на базисни средства и приложения". В мобилността участва г-жа Меглена Пецановска, учител в начален етап и учител по английски език в начален етап. По време на курса тя се запозна с новите концепции на дигитално независимия съвременен преподавател. Участва в семинари за синхронно и хибридно образование и използването на метода на обърнатата класна стая. Работи с платформите на mentimetre.com и tricider.com, чрез които могат да се правят мини проучвания, учениците се упражняват на вече изучена лексика и им се предоставя възможност да изказват мнение по дадена тема.

Г-жа Пецановска се запозна с концепцията S.A.M.R. и идеята за това доколко прилагането на дигитални инструменти на различните етапи има и образователен ефект. В процеса на обучението си използва приложението Blogger.com, чрез което създаде собствен блог. По време на планираните сесии използва приложенията Padlet.com и Lino.com за споделяне на  въпроси, снимки, мнения, тестове, викторини. Осъществи дейности в платформата на learningapps.org – приложение, което дава възможност учителя сам да създава упражнения, задачи и тестове. Това е отворен ресурс, достъпен за всички, с помощта на който може да се определи прогреса на отделни ученици или класа. Чрез платформите на Wordle.net и Wordclouds.com г-жа Пецановска усвои познания за създаване на мрежа, облаци от думи за упражнение на лексиката и създаване на флаш карти. Чрез TED  създаде учебни видео материали и въпроси към тях.

Други използвани платформи по време на обучениято са: FilmEnglish, lyricstraining.com, QRstuff.com., Portableapps.com, Videoquiz и Shortcut – програма за редактиране на създадено видео.

* * * * * * * * * *

На 04.12.2020 г. в 25. ОУ чрез платформата на Theams се проведе семинар за споделяне на образователни практики от проведена мобилност по проект „С поглед към бъдещето - за едно по-успешно образование“, по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1, „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“, с регистрационен номер 2020-1-BG01-KA101-078426. Наученото по време на мобилността сподели г-жа Меглена Пецановска, учител в начален етап и учител по английски език в начален етап. Тя сподели впечатленията си от курса на тема "Е-обучение, създаване на интерактивни уроци с използване на базисни средства и приложения", проведен в гр. Валета, Малта. Обърна внимание, че много е важно по време на учебния процес и комуникацията си с учениците да бъдем позитивно настроени. По време на презентацията тя сподели с колегията новите концепции на дигитално независимия съвременен преподавател, както и демонстрира методи и игри, чрез които учениците да бъдат мотивирани за учене.

Линк към видеото

* * * * * * * * * *

Учениците от 3. а клас направиха електронна книжка "Коледен поздрав", изполвайки приложението Book creator. Това е платформа, която е част от квалификацията, в коята участва г-жа Меглена Пецановска в Малта по проект „С поглед към бъдещето - за едно по-успешно образование“, по Програма „Еразъм+“, №2020-1-BG01-KA101-078426. Електронна книжка

* * * * * * * * * *

Във връзка с реализиране на дейности по проект „С поглед към бъдещето - за едно по-успешно образование“, по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1, „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“, с регистрационен номер 2020-1-BG01-KA101-078426 г-жа Меглена Пецановска проведе открит урок с учениците от 3.а клас по английски език. Урокът беше базиран изцяло на усвоеното в квалификационния курс, в който г-жа Пецановска участва в Малта. По време на урока се демонстрираха интерактивни упражнения за по-лесно усвояване на английския език при учениците от начален етап. Те имаха за цел да повишат мотивацията на учениците и създадоха огромен интерес сред децата. С помощта на създадени чрез електронни платформи упражнения се преговориха употребата на спомагателните глаголи to be и to have got. Чрез игрови похватри учениците обогатиха речниковия си запас от думи като свързваха изучени в урока понятия с тяхното обяснение. Последваха упражнения за четене и слушане с разбиране. През цялото време децата бяха активни и проявяваха своите емоции от постигнатите отлични резултати, които платформите отчитаха при всяко изпълнение на поставените им задачи.

Линкове към използваните платформи:

https://wordwall.net/bg/resource/10495148

https://wordwall.net/bg/resource/10551739

https://www.liveworksheets.com/cs207597xo

https://www.liveworksheets.com/hy520470om