Еразъм+

Дейностите, продуктите и информацията, изложена в тази секция отразяват единствено гледната точка на автора и Европейската комисия не носи отговорност за използването по какъвто и да било начин на съдържащата се в тях информация.

Проектна идея и дейности: Потребностите на 25. ОУ „Д-р Петър Берон” са пряко свързани с мисията на училището, а именно - да изгражда учениците от първи до седми клас като успешни личности – знаещи и можещи, с широка култура, национални добродетели и европейски дух, способни да се справят и живеят пълноценно в България, Обединена Европа и света.

Като изпращаме наши преподаватели да участват в обучителни курсове в други европейски страни,
ние целим да интегрираме модерния европейски опит, за да предоставяме още по-качествено и актуално 
обучение и да им гарантираме успешно придобиване на умения на 21. век.

Нашите задачи:
1. Обучаване на учителите/ръководството за съвременно използване на иновационни методи, техники и
средства в преподаването на природни и обществени науки, чужди езици, изкуства и информационни
технологии.
2. Актуализиране на училищното образование към Европа и света чрез подготовка на нашите учители да
преподават предмети на английски език.

Нашите цели:
1.Подобряване на социалния климат в училището–превръщане на 25.ОУ в училище без прояви на тормоз, в което учат ученици, които познават и уважават човешките права; които приемат и ценят различията между хората; които са активни членове на живота в училище и местната общност.
2.Превръщане на ученето през целия живот във фактор за успех и конкурентоспособност на учители, ученици и институцията като цяло, за да може да се осигури чрез качествено образование, успешна реализация на младите хора на трудовия пазар в съвременния технологичен свят.

Очаквани резултати:
1. Изграждане на екип от висококвалифицирани преподаватели и ръководен състав.
2. Осигуряване на европейско измерение в образованието на паралелките ни в начален и прогимназиален етап, с акцент при изучаването на допълнително чужд език и предмети от област “Изкуства”.
3. Изграждане на среда, в която всеки ученик се чувства оценен, важен, активен.

Проект: „С поглед към бъдещето - за едно по-успешно образование“, по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1, „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“, с регистрационен номер 2020-1-BG01-KA101-078426

Ръководител: Надка Доковска, директор на 25. ОУ "Д-р Петър Берон"

Координатор: Илияна Илиева, ръководител на направление ИКТ

Партньори: Великобритания, Ирландия, Италия, Малта и Португалия

* * * * * * * * * *

Информация за предстоящи обучения, съгласувани от комисия Еразъм+ на 25. ОУ "Д-р Петър Берон":

1. TWIN English Centre Dublin (formerly ALPHA COLLEGE OF ENGLISH),

Dublin, IRELAND

Тема: Използване на технология в класната стая.

Продължителност:1 седмица.

Минимално ниво на английски език: B1

В този курс учителите ще се запознаят с развитието и използването на технологиите в класните си стаи. Участниците ще получат практически приложими знания за онлайн обучителни платформи и мобилни приложения и това как те могат да подпомогнат учебния процес. Те ще получат възможност да споделят идеи, свързани с методологията и най-добри практики с колеги от цяла Европа, като по този начин ще могат да подобрят цялостния подход за използване на технологиите в училище като по този начин ще се гарантират по-добра интеграция на училището в живота на учениците и по-голяма ангажираност на учениците в обучението вътре и извън него. Други аспекти на квалификационната дейност ще бъдат използването на компютърни приложения в класно-урочната работа. Не на последно място планираните дискусии в следобедните сесии ще подобрят езиковите компетентности на участниците и ще допринесе за създаването на полезни международни контакти, които могат да послужат за бъдещи партньорства.

Целите на този курс за използване на технологии в класната стая са:

• да запознае участниците с последните разработки на технологиите в педагогическите и класни стаи;

• да се повиши умението и увереността на участниците в използването на някои компютърни приложения, по-специално в среда, в която много от учениците са много дигитални;

• да се повиши информираността на участниците за възможностите за интегриране на ИКТ в процесите на преподаване и обучение в техните училища;

• да се даде възможност на участниците, доколкото е възможно, да използват програмите, в които са въведени, и да се научат да адаптират някои готови програми към техните специфични изисквания в класната стая;

• да предоставят възможност за развитие и консолидиране на собствените езикови умения на участниците;

• да подобрят увереността на участниците в собствения си уроци;

• да създадат висококачествени резултати от обучението на участниците, като по този начин възстановяват капацитета и международния обхват на своите училища;

• насърчаване на информираността за съвременна Ирландия;

• да се ​​установят контакти между учители от различни европейски среди и да се улесни бъдещата работа в мрежа между тези професионалисти.

2. EASY School of Languages,

La Valletta, MALTA

Тема: Основни дигитални технологии в класната стая

Продължителност: 1 седмица.

Минимално ниво на владеене на английски език: B1

Чрез практически сесии учителите ще се научат как да създават интерактивни уроци, използвайки основни и усъвършенствани функции на онлайн инструменти и приложения. Други аспекти на квалификационната дейност ще бъдат използването на игрови елементи в класно-урочната работа, създаването на дигитални тестове и средства за проследяване  прогреса на участниците в образователния процес, както и използването на компютърно-генерирани обекти/звук, видео, графики и др./ в помощ на работата по проекти онлайн и при подготовката на е-портфолио. Други теми на разискване ще бъдат приложението на облачните технологии и социалните мрежи. Така чрез експериментиране и включване в практически задачи участниците ще станат по-уверени в използване на технологиите в клас.

3. THE ENGLISH LANGUAGE CENTRE - BRIGHTON
Тема: Английски език в началното училище.

Продължителност: 2 седмици.

Минимално ниво на владеене на английски език: B1

Курсът спомага за развиването на практически умения на учители да преподават английски език в начален етап. Основният акцент е върху методологията на преподаване на английски език на ученици от първи до четвърти клас. Обучението ще им даде възможност да подобрят владеенето на чужд език, развиване на методическата им подготовка на преподаване. Ще се запознаят с други европейски образователни системи, които да адаптират и приложат към българското образование.

Целта на курса е да ви даде възможност:

● да развиете своето разбиране и познания по английски език;

● да получите увереност при преподаването на английски език в началната класна стая;

● да придобиете умения за подбор и адаптация на материали за начален етап на образованието;

● да използвате песни на английски, игри и истории, подходящи за началното образование.

4. Europass

Florence, Italy

Тема: Преподаване на 21-ви век: обучение въз основа на компетентност, меки умения и креативност.

Продължителност: 2 седмици.

Минимално ниво на владеене на английски език: B1

Участниците в курса ще придобият компетенции относно развитието на меки умения и творчеството. Ще имат възможността да проучат въпроси и практически идеи, свързани с решаване на проблеми, сътрудничество, комуникация, критично и креативно мислене. Те също ще разгледат въпроси, свързани с оценяването на учениците и ще им бъдат предоставени инструменти, подходящи за оценка на сложни задачи и умения от висок порядък. Ще почерпят идеи за това как да интегрират новите подходи в уроците и ще бъдат вдъхновени да прилагат нови стратегии при своите ученици, както и да развият визуални и творчески компетенции.

Това обучение ще се съсредоточи върху учителските умения за 21 век като образование, основано на компетенции, развитие на меки умения и творчество.

5. Teacher training courses – Portugal

Santarem, Portugal

Тема: Преподаване на толерантност, многообразие и активно гражданство в класната стая на 21 век

Продължителност: 1 седмицa.

Минимално ниво на владеене на английски език: B1

Участниците к курса ще получат знания за основите в образованието за правата на човека. Те ще могат да придобият умения, които ще им позволят да обсъдят със своите ученици въпроси относно съществуващите представи за човешките различия в съвременното общество и да извършват съответните дейности. Те ще имат възможността да се запознаят с подходите за преподаване на неформално образование, които да могат да използват не само в предложените обучения по гражданско образование, но и в рутинния процес на преподаване. Ще участват в учебните сесии заедно с разнообразна група европейски учители, като по този начин ще научат повече за предизвикателствата, с които се сблъскват колегите им от европейските страни. Така чрез експериментиране и включване в практически задачи участниците ще се научат да работят в международни екипи чрез дейностите по групи и двойки.

* * * * * * * * * * 

В периода 16.11.2020 г.  - 20.11.2020 г. се проведе първата мобилност по проект „С поглед към бъдещето - за едно по-успешно образование“, по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1, „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“, с регистрационен номер 2020-1-BG01-KA101-078426. Тя беше осъществена в Easy school of languages, Валета, Малта.

Темата на обучението в Малта беше "Е-обучение, създаване на интерактивни уроци с използване на базисни средства и приложения". В мобилността участва г-жа Меглена Пецановска, учител в начален етап и учител по английски език в начален етап. По време на курса тя се запозна с новите концепции на дигитално независимия съвременен преподавател. Участва в семинари за синхронно и хибридно образование и използването на метода на обърнатата класна стая. Работи с платформите на mentimetre.com и tricider.com, чрез които могат да се правят мини проучвания, учениците се упражняват на вече изучена лексика и им се предоставя възможност да изказват мнение по дадена тема.

Г-жа Пецановска се запозна с концепцията S.A.M.R. и идеята за това доколко прилагането на дигитални инструменти на различните етапи има и образователен ефект. В процеса на обучението си използва приложението Blogger.com, чрез което създаде собствен блог. По време на планираните сесии използва приложенията Padlet.com и Lino.com за споделяне на  въпроси, снимки, мнения, тестове, викторини. Осъществи дейности в платформата на learningapps.org – приложение, което дава възможност учителя сам да създава упражнения, задачи и тестове. Това е отворен ресурс, достъпен за всички, с помощта на който може да се определи прогреса на отделни ученици или класа. Чрез платформите на Wordle.net и Wordclouds.com г-жа Пецановска усвои познания за създаване на мрежа, облаци от думи за упражнение на лексиката и създаване на флаш карти. Чрез TED  създаде учебни видео материали и въпроси към тях.

Други използвани платформи по време на обучениято са: FilmEnglish, lyricstraining.com, QRstuff.com., Portableapps.com, Videoquiz и Shortcut – програма за редактиране на създадено видео.

* * * * * * * * * *

На 04.12.2020 г. в 25. ОУ чрез платформата на Theams се проведе семинар за споделяне на образователни практики от проведена мобилност по проект „С поглед към бъдещето - за едно по-успешно образование“, по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1, „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“, с регистрационен номер 2020-1-BG01-KA101-078426. Наученото по време на мобилността сподели г-жа Меглена Пецановска, учител в начален етап и учител по английски език в начален етап. Тя сподели впечатленията си от курса на тема "Е-обучение, създаване на интерактивни уроци с използване на базисни средства и приложения", проведен в гр. Валета, Малта. Обърна внимание, че много е важно по време на учебния процес и комуникацията си с учениците да бъдем позитивно настроени. По време на презентацията тя сподели с колегията новите концепции на дигитално независимия съвременен преподавател, както и демонстрира методи и игри, чрез които учениците да бъдат мотивирани за учене.

Линк към видеото

* * * * * * * * * *

Учениците от 3. а клас направиха електронна книжка "Коледен поздрав", изполвайки приложението Book creator. Това е платформа, която е част от квалификацията, в коята участва г-жа Меглена Пецановска в Малта по проект „С поглед към бъдещето - за едно по-успешно образование“, по Програма „Еразъм+“, №2020-1-BG01-KA101-078426. Електронна книжка

* * * * * * * * * *

Във връзка с реализиране на дейности по проект „С поглед към бъдещето - за едно по-успешно образование“, по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1, „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“, с регистрационен номер 2020-1-BG01-KA101-078426 г-жа Меглена Пецановска проведе открит урок с учениците от 3.а клас по английски език. Урокът беше базиран изцяло на усвоеното в квалификационния курс, в който г-жа Пецановска участва в Малта. По време на урока се демонстрираха интерактивни упражнения за по-лесно усвояване на английския език при учениците от начален етап. Те имаха за цел да повишат мотивацията на учениците и създадоха огромен интерес сред децата. С помощта на създадени чрез електронни платформи упражнения се преговориха употребата на спомагателните глаголи to be и to have got. Чрез игрови похватри учениците обогатиха речниковия си запас от думи като свързваха изучени в урока понятия с тяхното обяснение. Последваха упражнения за четене и слушане с разбиране. През цялото време децата бяха активни и проявяваха своите емоции от постигнатите отлични резултати, които платформите отчитаха при всяко изпълнение на поставените им задачи.

Линкове към използваните платформи:

https://wordwall.net/bg/resource/10495148

https://wordwall.net/bg/resource/10551739

https://www.liveworksheets.com/cs207597xo

https://www.liveworksheets.com/hy520470om

* * * * * * * * * *

В периода 17.05.2021 г. - 23.05.2021 г. се проведе втората мобилност по проект „С поглед към бъдещето - за едно по-успешно образование“, по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1, „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“, с регистрационен номер 2020-1-BG01-KA101-078426. Тя беше осъществена в IPSantarém, Сантарем, Португалия.

Темата на обучението в Португалия беше „Преподаване на толерантност, многообразие и активно гражданство в класната стая на 21 век“. В мобилността участваха г-жа Илияна Илиева, ръководител на направление ИКТ и координатор на проекта, г-жа Цветелина Филипова, учител по биология и здравно образование и г-ца Георгия Петрова, учител в ЦДО. 

По време на курса те се запознаха със структурата на урок, който започва с дейност, предразполагаща учениците към концентрация и активност. Обърна се внимание на следните стъпки: пояснява се основната цел на урока, последвана от същинската част от урока. Завършва се с обратна връзка: чувства, разбиране, впечатления, усещане.

Посетиха STEM лаборатория, от която почерпиха идеи за направата на такава и в 25. ОУ.

            По време на обучението се разисква спецификата на приобщаващото образование в различните страни. Дадоха се насоки как в класната стая информацията, свързана със сексуалните ориентации да бъде представена пред учениците така, че да ги предразположи да споделят техните възгледи, настроения и нагласи.

            Участниците в мобилността имаха възможността да посетят училище в гр. Енкаменто, което се намира в близост до Сантарем. В училището се обучават деца от 5 до 18 години. Сградата разполага с обособени стаи за деца с аутизъм и незрящи ученици. В училището е назначен екип от специалисти, който да обхване нуждите на споменатите по-горе групи.

            Част от планираните дейности бяха обсъждането на теми, свързани с европейските ценности. Българският отбор представи проект за виждането си относно училището мечта.

Участниците се запознаха с платформата на eTwinning, чрез която имаме възможност да осъществим контакти и да реализираме нови проекти. Дадоха се указания за използване на Книга за учителя, която можем да използваме в часовете по гражданско образование. Книгата е достъпна на адрес: http://me-you-us.eu/bg/activities-bg/

Предстои разпространение на наученото сред колегията на 25.ОУ с цел по-качествено обучение в  часовете по Гражданско образование.

* * * * * * * * * *

На 02.06.2021 г. във връзка с реализацията на дейности по проект „С поглед към бъдещето - за едно по-успешно образование“, по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1, „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“, с регистрационен номер 2020-1-BG01-KA101-078426, г-жа Цветелина Филипова проведе открит урок с учениците от 7.а клас в час на класа по тема, свързана с гражданското образование. Урокът беше базиран изцяло на усвоеното в квалификационния курс, в който г-жа Филипова участва в Португалия.

От Книга за учителя, която беше предоставена по време на обучението тя реализира следната тема:

Раздел: Индентичност и активна гражданска позиция

Ресурс: Да опазим Природата

Урок: Гражданско образование

В началото на часа се проведоха:

 1. Енергизиращо упражнение – игра на еволюция.

Игра на еволюция! Всички са амеби в началото и имат за цел да еволюират в човек. Учениците ходят из стаята и се държат като амеби и когато срещнат друга амеба, играят на „Камък, ножица, хартия“. Който спечели, се превръща в червей. Когато се срещнат два червея, отново играят на „Камък, ножица, хартия“ и победителят еволюира в оса, а загубилият се връща на ниво амеба. Това продължава, докато някой не еволюира в човек. Етапите на еволюцията са следните: амеба – червей – оса – кокошка – маймуна - човек.

 1. Релаксиращо упражнение.

Учениците се разпръскват в стаята. Стъпват здраво на земята и се преструват, че са дървета, които се поклащат напред-назад от вятъра. Движенията им стават с по-голямо отклонение, тъй като наближава буря. Учениците се опитват движенията им да са възможно най-силни, без да отделят краката си от земята.

Използвани ресурси:

https://www.youtube.com/watch?v=4_fZQYbS8_U

https://www.youtube.com/watch?v=Qikyp-kVNhU

Цели: Какво представлява екологичния отпечатък

На учениците се предоставят:

 • Въпросник/анкета;
 • Информация – презентация;
 • Видео с предложени съвети.

Цели за учениците:

 • Да се запознаят с термина екологичен отпечатък;
 • Да определят своя екологичен отпечатък;
 • Да се повиши осведомеността за начините за опазване на околната среда.

Ход на урока:    

1. Учителят първо обяснява на учениците какво е екологичен отпечатък.

2. Учениците получават копие от въпросника. Учителят чете въпросите един по един, а учениците отбелязват своите отговори във въпросника и правят необходимите стъпки напред.

3. Когато се прочетат всички въпроси, всеки ученик вижда къде се намира спрямо останалите.

4. Всеки ученик обобщава резултатите си и му се предоставя възможност да сравни своя екологичен отпечатък със средната стойност в световен мащаб.

5. „Какво представлява екологичния отпечатък “ – презентация.

6. Учениците обсъждат как могат да подобрят резултатите си и да помогнат за опазването на околната.

В края на часа се осъществи рефлексия.       

Г-жа Филипова зададе следните въпроси, които бяха обсъдени от учениците:

 • Беше ли притеснително да изчислите екологичния си отпечатък?
 • Как се чувствахте, когато правехте максималния брой стъпки напред?
 • Как се почувствахте, когато разбрахте за личния си екологичен отпечатък?
 • Мислите ли, че има неща, които можете да промените в ежедневието си, за да намалите отпечатъка си?

Всички ученици участваха активно в часа и определиха своята индентичност, както и активна гражданска позиция, свързана с опазването на природата.

 

Откритият урок беше наблюдаван от:

Г-жа Валя Кръстева, заместник-директор учебна дейност.

Г-жа Катя Тенекеджиева, учител по изобразително изкуство.

Г-жа Илияна Илиева, ръководител направление ИКТ.

Линк към видеоурок: https://youtu.be/BGktgAJzRxk

* * * * * * * * * * * 

На 10.06.2021 г. във връзка с реализацията на дейности по проект „С поглед към бъдещето - за едно по-успешно образование“, по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1, „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“, с регистрационен номер 2020-1-BG01-KA101-078426, г-жа Георгия Петрова проведе открит урок с учениците от 4.г клас по тема, свързана с гражданското образование. Урокът беше базиран изцяло на усвоеното в квалификационния курс, в който г-жа Петрова участва в Португалия.

 

Гражданско образование

Тема: Идентичност и многообразие

 

Урокът е реализиран в:  25. ОУ „Д-р Петър Берон”

Клас: 4 г

Класен ръководител: Т. Узунова

Изнесъл урока: Георгия Петрова, Учител ЦДО

Дата: 10.06.2021г.

 

„Наличието на една общност обогатява собствената ви същност“ – А. Екзюпери

Всеки ученик е една неизменна и неповторима част от класа, а той се изгражда от съвкупност от интереси, приятелства, конкуренция и сътрудничество, което формира общността. Общността на 4 „г“ клас е част от ученическата общност на 25. ОУ и част от европейската общност на всички четвъртокласници.

Вид на урока: Затвърждаване на знания

Тема: Идентичност и многообразие

Цел:  Учениците да затвърдят своите знания за ролята си в общността

 • Учениците да приемат различията между личностите, като богатство;
 • Учениците да достигнат до извода, че всички сме различни, но еднакво важни парчета от „пъзела“ на живота;
 • Учениците да достигнат до извода, че многообразието е сила;

 

Методи: Обяснение, беседа

Средства: Дъска, цветна хартия, ножица, компютър

Ход на урока:

 • Организация на класа за работа

Пред учениците са предварително поставени необходимите средства за работа – цветна хартия, ножица, молив и химикал.

 • Въведение в темата

Въвеждането в темата се осъществява, чрез споделяне на очаквания и тревоги от страна на учениците,  свързани с предстоящата промяна на организация на учебния процес.

 • Обявяване на темата

Обявяването на темата се случва с помощта на общи въпроси, зададени от учителя към учениците, и респективно техните отговори.

Целта е различните отговори да групират учениците по критерии (интереси), които да ги насочат, както и да си припомнят, какво наричаме общност/ общество.

 • Актуализация на старите знания

Актуализацията се осъществява чрез карти, на гърба на които са написани въпроси свързани с европейската общност:

 1. Какво е общество?
 2. Кои са основните права и задължения на ученика?
 3. Какво символизира знамето на Европейския съюз?
 4. Какво знаете за химна на Европейския съюз?
 5. Какъв е девизът на Европейският съюз?

С тези въпроси учениците затвърждават своите знания, за символите на ЕС обобщени чрез девиза „ Единство в многообразието“.

 • Затвърждаване на знанията

Затвърждаването се случва чрез примери за изграденото от класа микрообщество – преглед на отминали събития, в които класът работейки като едно цяло, е демонстрирал на практика „Единство в многообразието“.

В продължение, се осъществява задача с два основни елемента – самостоятелна работа и съвместно обобщение. Всеки ученик изрязва своето парче пъзел и разписва в него своето пожелание за бъдещето към останалите.

Дейността завършва с обединяване на частите от пъзела в едно общо послание, изградено от отделните личност за предстоящите предизвикателства на общността.

 • Обобщение

С комбинацията  от емоционално - обективни послания и действия, учениците достигат до извода – осъзнат или подсъзнателен, че тяхната индивидуална роля в една общност, допринася за справяне с всички предизвикателства, както лични, така и общи.

 • Преценка и обратна връзка за работата на класа

* * * * * * * * * *

На 29.06.2021 г. в 25. ОУ се проведе семинар за споделяне на добри образователни практики от проведена мобилност по проект „С поглед към бъдещето - за едно по-успешно образование“, №2020-1-BG01-KA101-078426. Наученото по време на мобилността споделиха г-жа Илияна Илиева, ръководител направление ИКТ; г-жа Цветелина Филипова, учител по биология и здравно образование и г-жа Георгия Петрова, учител в ЦДО. Те споделиха впечатленията си от курса на тема "Преподаване на толерантност, многообразие и активна гражданска позиция в класната стая на 21. век", проведен в гр. Сантарем, Португалия.

По време на представянето на дейностите, в които са участвали, участниците в обучението предоставиха на колегите си платформа с разработени готови теми и уроци, които могат да се изполват в часовете по Гражданско образование.

В края на дискусията г-жа Цветелина Филипова представи културното и историческо наследство на Португалия.

* * * * * * * * * * *

В периода 05.07.2021 г. - 16.07.2021 г. се проведе третата мобилност по проект „С поглед към бъдещето - за едно по-успешно образование“, по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1, „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“, с регистрационен номер 2020-1-BG01-KA101-078426. Тя беше осъществена в гр. Флоренция, Италия.

Темата на обучението в Италия беше „Преподаване на 21-ви век: обучение въз основа на компетентност, меки умения и креативност“. В мобилността участваха г-жа Илияна Илиева, ръководител на направление ИКТ и координатор на проекта и г-жа Десислава Илиева, учител в начален етап на основното образование.

По време на курса се разгледа метода на „4C“ и ученическите умения на 21 век. Работи се с приложението Ed Puzzle, подходящо за обработка и презентиране на видеоматериали. Участниците в обучението усвоиха ключови компетентности и начини за мотивация както на учениците, така и на учителите.

Проведе се лекция на тема: „Как да поставим ученикът в центъра на обучението“ с последваща практическа дейност. Дискутираха се особеностите на така наречената „Летяща класна стая“ – метод, който поставя в центъра на действието ученика, развивайки неговите комплексни умения в подбора, селекцията и презентирането на неговата самостоятелна работа. Г-жа Илияна Илиева и г-жа Десислава Илиева демонстрираха собствена идея за урок, който биха провели под формата на „Летяща класна стая“.

Г-н Рикардо Мини, лектор в Europass, представи „Тhe „Х“ based learning activities” - метод, чрез който в центъра можем да поставим най-различни теми, проблеми и проекти. Участниците се запознаха с TBL – task based learning чрез текстов материал (статия) от Jane Willis, която разкрива своят личен опит на приложението на метода.

Обсъди се формирането на оценката на ученика. Всеки един от участниците в курса разработи критерии, фигуриращи в класната стая при формирането на оценката на ученика. Откроиха се видовете оценка и разликите между тях. Бяха презентирани видеоматериали, които посочват практическата приложимост на видовете оценяване и ангажирането на вниманието на учениците в образователния процес.

            По време на обучението се представи използването на уеб базираните платформи Trello и Padlet, чрез които могат да бъдат планирани уроци и коментари с учениците. Демонстрира се обработка на видеоклипове от YouTube чрез TedEd. Презентира се програмата Canva, чрез която могат да се създават различни печатни материали, използвайки готови шаблони от библиотека.

В квалификационния курс се използва приложението “Моre than one story”, чрез което се разбъркват карти, по които участниците трябва да говорят в рамките на 1 минута, отговаряйки на въпрос от картата.

Интересна се оказа платформата на „Wordwall” – приложение с много възможности в зависимост от целта на урока. Тук се използват готови шаблони за създаване на самостоятелна задача – кръстословица, открий думата, намери съвпадение и др.. Чрез приложението Lyricstraining.com могат да бъдат създавани индивидуални задачи, които да бъдат използвани в часовете по английски език.

Предстои разпространение на наученото сред колегията на 25.ОУ с цел по-добра организация на учебния процес.